Title: Kulturní stereotypy Francouzů a Čechů a jejich odraz ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka
Other Titles: Cultural stereotypes of the French and the Czechs and their reflection in teaching of FLE
Authors: Loose, Marianne
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Divišová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18437
Keywords: kultura;jazyk;stereotypy;fle;didaktika;vyučování;vyučující;student;výukové materiály;francouzi;češi;dotazník
Keywords in different language: culture;language;stereotypes;fle;didactics;teaching;teacher;student;teaching materials;french;czechs;questionnaire
Abstract: Tato práce se zabývá kulturními stereotypy Francouzů a Čechů a jejich odrazem ve výuce FLE - francouzštiny jako cizího jazyka. Práce poukazuje mimo jiné na důležitost kultury v rámci výuky FLE a i její význam ve společnosti. Projednává rovněž o vztahu kultury a jazyka při výuce FLE a o využití jednotlivých výukových materiálů. V praktické části je práce zaměřena na zpracování dotazníků ze čtyř skupin respondentů o názorech a znalostech o Francii a České republice.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with cultural stereotypes of the French and the Czechs and their reflection in teaching FLE - French as a foreign language. Among other things, the thesis points out the importance of culture in teaching FLE even its importance in society. The thesis also discusses the relationship of culture and language in teaching FLE and the use of various teaching materials. The practical part of the thesis is focused on the processing of questionnaires from four groups of respondents about the views and knowledge of France and the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marianne Loose - diplomova prace.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Loose_Vedouci_DP.PDFPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudky_DP-Marianne Loose_oponent.pdfPosudek oponenta práce209,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Loose_obhajoba_DP.PDFPrůběh obhajoby práce499,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.