Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analyse and Subsequent Optimization of Business Processes
Authors: Rezek, Zdeněk
Advisor: Januška, Martin
Referee: Černý, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18604
Keywords: proces;softwarová metodika aris;proces výroby dřevěné nohy;optimalizace procesu;analýza
Keywords in different language: process;software methodology aris;the process of wooden leg production;optimization of process;analysis
Abstract: Téma diplomové práce je Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů. Práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci procesu výroby dřevěné nohy ve firmě DREVYS PRO s.r.o. Teoretická a praktická část se mezi sebou v práci prolínají. V první části je představena firma a je zde popsána její historie a současnost. Další část se zabývá analýzou zvoleného procesu. Jsou zde popsány jednotlivé subprocesy doplněné o obrázky a modely vytvořené v nástroji ARIS. Ve třetí části jsou definovány návrhy k optimalizaci vybraného procesu. Poslední část práce se věnuje ekonomickému zhodnocení návrhů optimalizace a je zde proveden výpočet doby návratnosti jednotlivých investic.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is Analyse and Subsequent Optimization of Business Processes. The thesis is focus on the analyse and subsequent optimization of the process of producing wooden leg at DREVYS PRO s.r.o. The teoretical and the practical part are connected to each other. In the first part the company is introduced and the history and present of the company is described there. The following part deals with the analyse of the selected process. There are descriptions of the particular suprocesses and there are also pictures and models created in ARIS. In the third part there are defined proposals to optimalization of the selected process. The last part of the thesis is devoted to economic evalution of the proposals and there is made calculation of the payback period of the investment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rezek Zdenek - DP.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-rezek_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
oponent-rezek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-rezek_DP.PDFPrůběh obhajoby práce822,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.