Title: Firemní kultura - její role v implementaci strategie firmy
Other Titles: Corporate culture - its role in the implementation of company strategy
Authors: Cimická, Ivana
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18606
Keywords: firemní kultura;strategie firmy;balanced scorecard;změna firemní kultury
Keywords in different language: corporate culture;corporate strategy;balanced scorecard;corporate culture change
Abstract: Předložená diplomová práce pojednává o významu firemní kultury při implementaci strategie společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. konkrétně úseku Výroba. První část obsahuje představení společnosti a její strategická východiska, následují strategické analýzy a výběr vhodné strategie. V další kapitole je strategie implementována pomocí metodiky Balanced Scorecard. Následující kapitoly již pojednávají o firemní kultuře, nejdříve teoreticky, poté následuje praktické zaměření na společnost. Je stanovena žádoucí firemní kultura pro celou společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s., následně je charakterizována její současná podoba. Podrobněji je analyzována kultura v úseku Výroba, která je dále porovnávaná s žádoucí kulturou. Poslední část je věnována vlastním návrhům na provedení změn podporujících dosažení žádoucí firemní kultury pro stanovené cíle.
Abstract in different language: This diploma thesis discusses the importance of corporate culture in the implementation strategy of the company ŠKODA TRANSPORTATION Inc. specifically the section Production. The first part contains presentation of the company and its strategic way outs followed by strategic analysis and choosing the appropriate strategy. In the next chapter the strategy is implemented by using the Balances Scorecard methodology. Next chapters deal with the corporate culture, first theoretically followed by practical focus on the company. There is set the required corporate culture for the whole company ŠKODA TRANSPORTATION Inc., then its present form is characterized. In more detail there is analysed the culture of section Manufacturing/Production, which is then compared with the required culture. The last part is devoted to own suggestions to make changes supporting the achievement of the required corporate culture for set goals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cimicka_DP.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-cimicka_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
oponent-cimicka_OP.PDFPosudek oponenta práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-cimicka.PDFPrůběh obhajoby práce861,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.