Title: Hromadné zpracování dat při měření polovodičových měničů
Other Titles: Mass data processing in measurement of semiconductor converters
Authors: Vokál, David
Advisor: Kůs, Václav
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18690
Keywords: harmonické proudy;nepřímý měnič kmitočtu;fourierova řada;hromadné zpracování dat;normální (gaussovo) rozdělení.
Keywords in different language: harmonic currents;indirect frequency converter;fourier series;mass data processing;normal (gauss) distribution.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hledání nových pohledů na vlastnosti soustavy zatížené harmonickými proudy a způsobu jejich zpracování. V úvodu jsou popsány vztahy pro metody záznamu dat a základní definiční vztahy pro oblast nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Dále jsou zde uvedeny možnosti vzniku harmonických proudů jako důsledek činnosti polovodičových měničů, nejrozšířenější zdroje charakteristických harmonických proudů a možnosti stanovenípřibližné velikosti těchto proudů. V další části práce je pozornost věnována způsobu měření a zpracování efektivních hodnot harmonických proudůz hlediska norem. V poslední a zároveň hlavní části práce je provedeno statistické zpracování dat,změřenýchkatedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky FEL ZČU, dle platné normy ČSN EN 61000-4-7ed. 2 a následné porovnání s jinými metodami zpracování.
Abstract in different language: Presented thesis focuses on the search for new perspectives on the properties of the system loaded with harmonic currents and the ways to process them. In the introduction, describes the relation for the methods for recording data and a basic definitional relationship for the low frequency of electromagnetic interference. Below are listed the possibility of harmonic currents as a result of the activities of semiconductor converters, the most prevalent source of harmonic currents and the possibility of establishing an approximate size of these currents. In the next part of the work is attention focused on how measurement and processing of effective value of harmoniccurrentin terms of standards. In the last part which is the mostimportant part of the work is done by the statistical processing of data, measured by the Department of electromechanics and power electronics of the Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia (FEL ZČU), according to official standards ČSN EN 61000-4-2 and compare with other methods of processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vokal_David_BP.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062713_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062713_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062713_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.