Title: Numerický výpočet rozložení elektrického pole
Other Titles: Numerical calculation of electric field distribution
Authors: Flor, Milan
Advisor: Sedláček, Jan
Referee: Vajnar, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18703
Keywords: geometrický model;okrajová úloha;elektrické pole;numerická simulace;omezovač přepětí
Keywords in different language: geometric model;boundary value problem;electric field;numerical simulation;surge arrester
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na numerický výpočet rozložení elektrického pole na bezjiskřišťovém omezovači přepětí. Na začátku práce jsou stručně popsány metody, které umožňují řešit elektrické pole. Poté je představen softwarový produkt, v kterém se provádějí numerické výpočty rozložení elektrického pole. Práce se dále zabývá vytvořeným geometrickým modelem bezjiskřišťového omezovače přepětí a zadanou okrajovou úlohou pro výpočet rozložení elektrického pole. Poslední části práce jsou zaměřeny na numerickou simulaci, zhodnocení vypočtených výsledků a možnosti zlepšení rozložení elektrického pole u bezjiskřišťového omezovače přepětí.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the numerical calculation of the electric field on nonspark surge arrester. First the methods solving an electric field are briefly described. Then a software product which carried out numerical calculations of the electric field is introduced. The study also discusses generated geometric model nonspark surge arrester and given a boundary value problem for calculating the electrical field distribution. The last part of the work focuses on numerical simulation, evaluation of the calculated results and the possibility of improving the distribution of the electric field at nonspark surge arrester.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Numericky vypocet rozlozeni elektrickeho pole-BP.pdfPlný text práce686,61 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-062731_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062731_oponent.pdfPosudek oponenta práce367,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062731_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.