Title: Srovnání principů povrchového kalení feromagnetických kovů
Other Titles: Comparison of principles of surface hardening of ferromagnetic bodies
Authors: Šimandl, Lukáš
Advisor: Kotlan, Václav
Referee: Pánek, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18710
Keywords: tepelné zpracování;ohřev;ochlazování;pnutí;deformace;austenitizace;žíhání;kalení;stínění;laser;induktor;tepelné zdroje;vedení;proudění;záření.
Keywords in different language: thermal processing;heating;cooling;stress;deformation;annealing;hardening;shielding;laser;inductor;thermal sources;radiation;convection;conduction.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na principy povrchového kalení feromagnetických materiálů používaných ve strojírenství. Hlavním cílem této práce je srovnání indukčního a laserového kalení. V úvodu se seznámíme se základy tepelného zpracování. V další kapitole jsou uvedeny vlastnosti materiálů, pnutí, deformace a tepelné zdroje. Ve třetí části jsou popsány různé druhy tepelného zpracování ocelí. V závěru práce je porovnání metod indukčního a laserového kalení podpořené numerickou simulací.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the understanding of surface hardening of ferromagnetic materials used in mechanical engineering. The main aim of this work is the comparison of induction and the laser hardening. In the introduction are explained the basics of heat treatment. In the next chapter are discussed the properties of materials, stress, deformation and heat sources. In the third part are described the various types of heat treatment of steel. In the conclusion of work are compared methods of the induction and the laser hardening supported by numerical simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simandl.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062746_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062746_oponent.pdfPosudek oponenta práce394,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062746_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce252,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.