Title: Online monitoring izolačního systému točivých strojů velkých výkonů
Other Titles: Online monitoring of insulation system of power rotary machines
Authors: Rozsíval, Oldřich
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18725
Keywords: diagnostika;on-line;off-line;izolační odpor;polarizační index;ztrátový činitel;kapacita;zvýšené napětí;frekvenční analýza proudu;částečné výboje;ozón;teplota;vibrace;hluk;monitorovací systém;expertní systém
Keywords in different language: diagnostics;on-line;off-line;insulation resistance;polarization index;dissipation factor;capacity;higher voltage;frequency analysis of the current;partial discharge;ozone;temperature;vibration;noise;monitoring system;expert system
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je online monitorování izolace točivých strojů. Popsány jsou zde jednotlivé veličiny, které se k posuzování stavu izolace používají, z nichž některé je možné využít i pro monitorování online. Dále je popsán online monitorovací systém pro měření veličin spojených s izolací stroje bez nutnosti stroj odstavit z provozu. Poslední částí je zpracovaný přehled monitorovacích systémů pro stroje s popisem jednotlivých prvků, které jsou dostupné na trhu.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the insulation online monitoring of rotating machinery. Described are various variables which are used to assess the state of insulation, some of which can also be used for online monitoring. Also described is the online monitoring system for measuring variables related to insulation machine without the need to put the machine out of order. Last part contains an overview of monitoring systems for machines with a description of the individual elements, which are available on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vBP_Oldrich_Rozsival.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-066100_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-066100_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-066100_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.