Title: Prediktivní řízení proudu napěťového střídače
Other Titles: Predictive control of voltage source inverter current
Authors: Zeman, Jan
Advisor: Glasberger, Tomáš
Referee: Glasbergerová, Vendula
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18734
Keywords: prediktivní řízení;fcs-mpc;pi regulátor;pulzní šířková modulace;dvouhodnotové řízení proudu;spínací frekvence;frekvenční spektrum;napěťový střídač
Keywords in different language: predictive control;fcs-mpc;pi controller;pulse width modulation;hysteresis current control;switching frequency;frequency spectrum;voltage source inverter
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá prediktivním řízením proudu napěťového střídače. V úvodu je popsán třífázový napěťový střídač a základní matematický model měniče a je uveden výpočet spínacích ztrát polovodičových prvků u napěťového střídače. Následuje úvod do principu prediktivního řízení se zaměřením na typ FCS-MPC (finite control set model predictive control). Dále jsou uvedeny výsledky simulací prediktivního řízení, které popisují chování metody FCS-MPC v jejím základním provedení pomocí průběhů proudů a napětí na zátěži a rozložení frekvenčních spekter. Následuje jedna z možných modifikací uvedené metody. Poslední kapitola práce obsahuje porovnání základního a modifikovaného FCS-MPC řízení s běžnými způsoby regulace proudu, jako je dvouhodnotové řízení nebo řízení s PI regulátorem proudu a PWM.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with predictive current control of voltage source inverter (VSI). In the introduction are described three phase voltage source inverter and basic mathematical model of the inverter and it is shown how to calculate switching losses of VSI. Next part is an introduction in the principle of predictive control focused on finite control set model predictive control (FCS-MPC). Further there are added results of simulations, which show current and voltage waveforms and spread of voltage spectrum. After the results of basic FCS-MPC follows its possible modification. There are also results of simulations according to new modification. The last chapter of the thesis contains comparison of basic and modified FCS-MPC with classical control methods like hysteresis current control or PI current controller with pulse width modulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Zeman.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062856_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062856_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062856_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.