Title: Sdružený výpočtový model přestupu tepla ve vzduchové mezeře asynchronního motoru
Other Titles: Coupled analysis model of heat transfer in the air gap of induction motor
Authors: Veleba, Vít
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18736
Keywords: asynchronní motor;Ansys workbench;Ansys CFX;modelování;proudění;tepelná analýza
Keywords in different language: induction motor;Ansys workbench;Ansys CFX;modelling;convection;thermal analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá modelováním proudění chladícího vzduchu ve vzduchové mezeře asynchronního motoru v závislosti na otáčkách rotoru. Dále pak tepelnou analýzou rotorové klece v závislosti na otáčkách rotoru. V úvodu práce jsou rozebrány základní vlastnosti proudění tekutin a ztráty v asynchronních strojích. Také je zde kapitola věnovaná řešeným rovnicím v programu Ansys CFX. Poté je zde namodelován asynchronní motor a proudění ve vzduchové mezeře v programu Ansys CFX. Nakonec je provedena statická tepelná analýza rotorové klece též pomocí programu Ansys.
Abstract in different language: This master thesis focuses on the flow modeling of cooling air in the air-gap induction motor, depending on the rotor speed. Following is the thermal analysis of the rotor cage depending on the rotor speed. In the introduction of this thesis are discussed the basic properties of fluid flow and losses in the induction machines. Also there is a chapter devoted to the equations which are solved in the Ansys CFX. Then there is modeled an asynchronous motor and air flow in the air-gap in Ansys CFX. Finally, there is a static thermal analysis of rotor cage also by using Ansys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vit_Veleba.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062858_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062858_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062858_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.