Title: Závislost účinnosti synchronního stroje na jeho zatížení
Other Titles: The Dependence of Synchronous Machine's Efficiency on Its Load
Authors: Ponert, Jiří
Advisor: Červený, Josef
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18739
Keywords: synchronní generátor;elektromagnetický návrh;stator;vinutí;rotor;póly;charakteristiky naprázdno;zatěžovací charakteristiky;oteplení;náhradní tepelné obvody;ztráty;účinnost;účiník;příčný a podélný řez strojem
Keywords in different language: synchronous generator;electromagnetic design;stator winding;rotor poles;open circuit characteristics;load characteristics;warming;equivalent thermal circuits;losses;efficiency;power factor;transverse and longitudinal section of the machine
Abstract: Předmětem této diplomové práce je provést elektromagnetický návrh synchronního generátoru daných parametrů, dále určit oteplení induktu a pólové cívky pomocí metody náhradních tepelných obvodů a nakreslit podélný a příčný řez stroje. Cílem této práce je určit závislost účinnosti a ztrát na zatížení a účiníku s respektováním odpovídajícího oteplení výše uvedených částí stroje.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is to perform an electromagnetic design of a synchronous generator of given parameters, determine the temperatute rise of stator and pole windings using equivalent thermal circuits and draw longitudinal and cross section of the machine. The aim of this work is to determine the dependence of efficiency and losses on load and power factor with respect to the corresponding temperature rise of the aforementioned parts of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ponert_Jiri.pdfPlný text práce5,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062863_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062863_oponent.pdfPosudek oponenta práce291,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062863_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.