Title: Stroj s permanentními magnety a spínaným tokem
Other Titles: Flux-Switched Permanent Magnet Machine
Authors: Blohmann, Miroslav
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18760
Keywords: reluktanční motor;numerický model;permanentní magnety;spínaný tok;krokový motor;metoda konečných prvků;fspm stroj
Keywords in different language: reluctance motor;numerical model;permanent magnets;switched flux;stepper motor;finite element method;fspm machine
Abstract: Stroj s permanentními magnety a spínaným tokem Předkládaná diplomová práce se zabývá strojem s permanentními magnety a spínaným tokem. V první části práce je provedeno shrnutí konstrukčních uspořádání strojů se spínaným tokem a permanentními magnety. Hlavním úkolem práce je vytvoření numerického modelu pomocí programu Agros2D a porovnání výsledků získaných ze simulací s výsledky získanými pomocí měření na reálném stroji. Stroj je měřen v motorickém i generátorickém režimu. Součástí práce jsou i výkresy, podle kterých byl stroj vyroben a 3D model stroje.
Abstract in different language: Flux-switched motor with permanent magnets The submitted thesis is focused on the Flux-switched motor with permanent magnets. First chapter is an overview of structures Flux-switched motors with permanent magnets. The main task of the work is the creation of numerical model with a computer program Agros2D and comparison of the model to the results of measurements of the real experimental machine. The real machine is measured as a motor and a generator. The work also contains technical drawings of the machine and 3D model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Miroslav_Blohmann.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058374_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058374_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058374_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce240,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.