Title: Oprava turboalternátoru 57 MW v ETI
Other Titles: Repair of turbogenerator 57 MW in ETI
Authors: Mertl, Miroslav
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18779
Keywords: turboalternátor;generátor;stator;rotor;diagnostika;oprava;provoz;vinutí;izolace;měření
Keywords in different language: turbo-alternator;generator;stator;rotor;diagnostics;repair;operation;winding;insulation;measurement
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá generální opravou turboalternátoru 57 MW v elektrárně Tisová, která byla provedena na přelomu let 2013 a 2014. V první kapitole jsou popsány základní principy metod používaných pro diagnostiku turbogenerátorů, dále je v kapitole popsán princip opravy alternátoru spočívající v převinutí statoru za použití původních tyčí. Druhá kapitola se zabývá instalací nového systému měření posuvů a chvění turboalternátoru 57 MW provedené v rámci generální opravy stroje. Třetí kapitola popisuje instalované elektrické ochrany bloku TG3, včetně jejich sekundárních a primárních zkoušek před uvedením stroje do provozu a zabývá se návrhem jejich inovace. V poslední kapitole je popsána a zhodnocena provedená oprava stroje a vhodnost zvolené opravy s ohledem na další provoz generátoru.
Abstract in different language: The master's thesis describes complete repair of turbo-alternator 57 MW in the Tisová thermal power plant, which took place at the turn of the year 2013 and 2014. The first chapter describes the basic principles of methods which have been used for turbogenerators diagnostics and the principle of alternator repair which was made by stator rewinding by using the original bars. The second chapter deals with new displacement and vibration measuring system installation of 57 MW turbo-alternator, which have been implemented within the complete machine repair. The third chapter describes the installed TG3 block electrical protections including secondary and primary testing before implementing the machine into operations and finally deals with the plan of their possible future innovation. The last chapter describes and evaluates the performed repair of the machine and the suitability of the repair considering the further generator operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2015_MERTL_E13N0009K.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062544_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062544_oponent.pdfPosudek oponenta práce296,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062544_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce276,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.