Title: Elektromagnetické emise vysokonapěťových zařízení
Other Titles: Electromagnetic emission of high-voltage equipment
Authors: Dyk, Vítězslav
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18793
Keywords: koróna;anténa;vodič;šum;vysoké napětí;vysokofrekvenční;částečný výboj;gradient;elektromagnetické pole;vedení;napětí;prostředí;rušení;měřicí přijímač
Keywords in different language: corona;antenna;cable;noise;high voltage;high frequency;partial discharge;gradient;electromagnetic field;power line;voltage;surroundings;interference;measuring receiver
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetické emise vysokonapěťových zařízení. Text práce je rozdělen do čtyř částí a závěru. V úvodu práce jsem se soustředil na sumarizaci a popis jednotlivých rušivých vlivů způsobovaných vysokonapěťovými zařízeními. Na úvodní část jsem navázal dalším teoretickým blokem, který popisuje způsoby měření těchto jevů pomocí antén, což byla zároveň i hlavní měřící metodika této práce. Druhá polovina práce pak přináší popis a vlastnosti použitých prvků, měřících metod a resumé jejich výsledků. Měřícími metodami byla již zmiňovaná měření pomocí antén, která jsem navíc rozšířil o měření částečných výbojů. Do závěru jsem zanesl zhodnocení výsledků a celkový náhled na přínos práce.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on electromagnetic emissions of high-voltage equipment. The text of thesis is divided into four parts and conclusion. I focused on summarizing and description of the particular interference influences of high-voltage equipment at the beginning. On the introductory part, I have developed with other theoretical bloc, which describes methods for measuring of these phenomena through the antenna, which is also the main measurement methodology of this work. The second half of the work brings the description and characteristics of the elements used for measurement, measurement methods and resume of their results. Measurement methods were already mentioned measurement using antennas that I additionally expanded about a measurement of partial discharges. In conclusion, I enter the evaluation of results and overall outlook on the contribution of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitezslav_Dyk_DP2015.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062668_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062668_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062668_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce273,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.