Title: Vlastnosti perspektivních elektroizolačních kapalin
Other Titles: Features of promising electrical insulating liquids
Authors: Totzauer, Pavel
Advisor: Mentlík, Václav
Referee: Trnka, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18914
Keywords: rostlinný olej;slunečnicový;řepkový;elektrická degradace;elektroizolační systém
Keywords in different language: vegetable oil;sunflower;rapeseed;electric degradation;electro-insulating system
Abstract: Diplomová práce se zabývá popisem aktuální situace v oblasti elektroizolačních olejů a trendů v jejich používání, jakož i popisem jednotlivých parametrů kapalin a způsobu jejich měření. Na začátku je nastíněn stručný náhled do historie a vývoje elektroizolačních kapalin, načež navazuje popis jednotlivých používaných druhů kapalin. Největší prostor je věnován rostlinným olejům, jmenovitě řepkovému a slunečnicovému oleji jakožto lokálně dostupným rostlinným olejům. Další část práce se věnuje popisu jednotlivých elektrických, fyzikálních a chemických parametrů elektroizolačních kapalin a jejich měřením. Většina těchto parametrů je již popsána vlastní normou, ta je vždy uvedena a odkazuje se na ni. Poslední část diplomové práce se věnuje měření vlivu elektrické degradace na elektroizolační systém, kdy byl jako elektroizolační kapalina použit slunečnicový a řepkový olej, jakož zástupci lokálně dostupných, a tedy levně vyrobitelných olejů. To odpovídá aktuálním trendům v elektrotechnice. Výsledkem je doporučení rostlinných olejů k praktické aplikaci.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the current situation in the field of electrical insulating oils and trends in their usage, as well as the description of the individual parameters of liquids and their measuring methods. At the beginning there is a brief insight into history and development of electrical insulating liquids, then followed by description of used the fluid types. The main part is devoted to vegetable oils, namely rapeseed and sunflower oil as locally available vegetable oils. Next part is dedicated to description of the individual electrical, physical and chemical parameters of electrical insulating liquids and their measurements. Most of these parameters are already described by their own standard which is always mentioned and referred to. The last part of the diploma thesis is devoted to measuring the impact of electrical degradation to the electro-insulating system with sunflower and rapeseed oil used as insulation fluid, which are the representatives of the locally available and therefore inexpensively manufacturable oils. That corresponds to current trends in electrical engineering. This part results in a recommendation of vegetable oils to practical application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlastnosti perspektivnich elektroizolacnich kapalin.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062792_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062792_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062792_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.