Title: Výukový program pro řešení přiřazovacího problému tzv. Maďarskou metodou
Other Titles: The educational computer program for assignment task analyses
Authors: Turek, Miroslav
Advisor: Preuss, Petr
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18916
Keywords: maďarská metoda;okružní dopravní problém;přiřazovací problém;np-úplný;minimalizace;maximalizace;účelová funkce;spotřebitel;dodavatel;penalizace;permutace;heuristika;metaheuristika;exaktní algoritmy;algoritmus;polynom;výukový program
Keywords in different language: the hungarian method;travel salesman problem;assignment problem;np-complete;minimize;maximize;objective function;consumers;suppliers;penalties;permutations;heuristics;metaheuristics;exact algorithms;algorithm;polynomial;educational program
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou distribučních úloh, přesněji přiřazovacím problémem řešeným Maďarskou metodou a okružním dopravním problémem ("problém obchodního cestujícího"). Cílem této práce je praktické zpracování daných úloh v jazyce C++. Přiřazovací problém formou výukového programu, pomocí kterého by měl být uživatel schopen pochopit a naučit se dané problematice. Druhá část programu se zaměřuje na eliminaci parciálních smyček u okružního dopravního problému vznikajících při řešení obecnou Maďarskou metodou.
Abstract in different language: The present thesis deals with the distribution problems, more specificly assignment problem to be solved by Hungarian method and traveling salesman problem. The aim of this work is the practical solution of these tasks in C ++. Assignment problem through the educational program thanks to which the user should be able to understand and learn the issue. The second part of the program focuses on the elimination of partial loops in traveling salesman problem arising in dealing with the general Hungarian method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
turekm_diplomova_prace_Vyukovy_ program_pro_reseni_prirazovaciho_problemu_tzv_Madarskou_metodou.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062794_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062794_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062794_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.