Název: Záznamník EKG signálu
Další názvy: ECG recording module
Autoři: Bečka, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Oponent: Petránková, Zuzana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18945
Klíčová slova: ekg;elektrokardiografie;holter;biologické signály;sd karta;souborový systém fat
Klíčová slova v dalším jazyce: ecg;electrocardiography;holter;biological signals;sd card;fat file system
Abstrakt: Tato práce pojednává o návrhu a konstrukci autonomního modulu pro snímání EKG signálu z jednoho svodu. Zařízení má sloužit pro experimentální měření na laboratorních myších. První část práce se zabývá problematikou filtrace EKG signálu. Popisuje nejčastější druhy rušení při snímání EKG signálu a princip filtrace s využitím vlnkové transformace. EKG signál je snímán pomocí integrovaného obvodu ADS1292 pro měření biologických signálů. Vzhledem k využití SD karty pro ukládání naměřených dat je další část práce věnována popisu SD paměťových karet a popisu použitého souborového systému FAT16. V práci je podrobně popsáno řešení systému z hlediska přístrojového a programového vybavení. Přílohy obsahují podklady nutné pro zhotovení zařízení, konkrétně schéma zapojení, návrh desky plošných spojů, osazovací výkres a seznam součástek. Vzniklý modul umožňuje vzorkovat EKG signál z jednoho svodu frekvencí 1 kHz s rozlišením 16 b. Naměřená data jsou ukládána na paměťovou kartu ve formě csv souboru. Modul je bateriově napájen. Hlavním přínosem práce je vznik zařízení pro Holterovo snímání EKG signálu v laboratorním prostředí. Výhodou tohoto řešení je především mnohem nižší cena než v případě nákupu komerčně nabízeného produktu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the design and construction of a device for one-lead ECG signal measurement. The device will be used for experimental measurement on laboratory mice. The first part is involved in ECG signal filtering. It describes the most frequent types of interference in ECG signal measurement and principle of filtering using wavelet transform. ECG signal is measured using integrated circuit ADS1292 for biopotential measurements. According to the use of SD card for storage of measured data the next part deals with the description of SD memory cards and file system FAT16. In the thesis there are described hardware and software solutions of the system. Appendices contain necessary materials for production of the device, specifically the circuit diagram, the design of printed circuit board and partlist. The device allows one-lead ECG signal sampling with sampling frequency 1 kHz and 16 b resolution. Measured data are stored on the memory card in form of a csv file. The module is battery-powered. The main benefit of the thesis is the development of the device used for Holter recording of ECG signal in laboratory environment. An advantage of this solution is above all much lower price than in the case of commercial products.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BeckaJ_Zaznamnik_EKG_Signalu.pdfPlný text práce27,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062702_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062702_oponent.pdfPosudek oponenta práce260,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062702_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce246,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.