Title: Gagauzové severovýchodního Bulharska
Other Titles: The Gagauz People of Northeastern Bulgaria
Authors: Christov, Kiril
Advisor: Jakoubková Budilová, Lenka
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19006
Keywords: Gagauzové;Bulharsko;výzkum;identita;komunita;pojmenovávání;příbuzenství
Keywords in different language: Gagauz;Bulgaria;filedwork;identity;community;naming;kinship
Abstract: Tato práce zpracovává výsledky terénního výzkumu bulharských Gagauzů. V teoretické části jsou popsána specifika této etnografické skupiny, jejich jazyk, významné teorie o původu, výskytu ve světě a především v Bulharsku. Teoretickým předpokladem bylo zaměření výzkumu na strategie pojmenovávání. V praktické části jsou popsány jednotlivé lokality a zpracovány výsledky mapování. Po výčtu metodologie a výzkumných nástrojů následuje část věnována analýze dat získaných během výzkumu v obci Bălgarevo. Autor zde zpracovává problematiku demografických údajů, vstupu badatele do terénu a analyzuje jednotlivé antropologické koncepty, především příbuzenství, identitu a původ.
Abstract in different language: This bachelor thesis presents results of field research of the Bulgarian Gagauz. The theoretical part describes the specifics of this ethnographic group, their language, major theories about the origin, their occurrence in the world and especially in Bulgaria. The theoretical assumption was the focus of the research on their naming strategy. In the practical part there are described various sites and presented results of mapping. After discussing the methodology and research tools follows a section devoted to the analysis of data collected during the field research in the community of Balgarevo. The author presents issues of demographic data, input of the researcher in the field and analyzes the different anthropological concepts, especially kinship, identity and origin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiril_Christov_bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Christov_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Christov_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Christov_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce486,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.