Title: Pojetí šamanismu z pohledu sociální a kulturní antropologie
Other Titles: Concept of shamanism in terms of social and cultural anthropology
Authors: Jozová, Markéta
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Fatková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19010
Keywords: šamanismus;technika extáze;změněný stav vědomí;mentální imaginace;axis mundi;šamanská práce;moderní šamanismus
Keywords in different language: shamanism;technic of ecstasy;altered state of consciousness;mental imagination;axis mundi;shamanic work;modern shamanism
Abstract: Posláním této práce je především získat základní ucelený přehled o tradičním šamanismu, zasazený do charakteristik kulturního procesu. Velká pozornost je věnována spojení šamanské spirituality v kontextu univerza, lidského myšlení a významu šamanismu pro přírodní národy. Tato práce také vytváří stručný náhled na pojetí šamanismu v moderní společnosti. Práce má teoretický charakter, opírá se analýzu textů a literatury a pracuje s myšlenkami autorů a badatelů, kteří se šamanismem zabývali ve svých publikacích a studiích.
Abstract in different language: The intention of this thesis is aquire a whole summary about traditional shamanism set in characteristic of cultural context. The main attention is dedicated to connection shamanic spirituality in the kontext of universe, human thinking and shamanism important for native people. This thesis also provides brief preview on conception of shamanism in modern society. This thesis has theoretical character, it is based on an analysis academic texts and literature and works with ideas of authors and researches who studied shamanism in its publications and studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Jozova Pojeti samanismu z pohledu socialni a kulturni antropologie.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jozova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce517,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jozova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jozova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce567,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.