Title: Využití buližníkových lokalit na Plzeňsku ve výuce
Other Titles: Use of lydit stone sites in Pilsen region in teaching
Authors: Hercík, Radim
Advisor: Mentlík, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19152
Keywords: buližníky;ostrá hůrka;radyně;plzeň;elementární formy reliéfu;fyzicko-geografická exkurze;didaktická transformace;vzdělávací program
Keywords in different language: lidyt stones;pilsen;elementary form of relief;physical geography excursion;educational program;didactic transformation
Abstract: Hlavním důvodem pro zvolení tohoto tématu, byla všeobecná neznalost problematiky buližníků. Několik významných buližníkových lokalit se nachází právě v blízkosti Plzně, a proto je důležité, aby o tom studenti z Plzně věděli. Hlavním cílem bylo vytvořit výukový program, aplikovaný na buližníkových lokalitách Ostrá hůrka a Radyně. Dalším cílem bylo, na základě výškopisných dat z laserového měření (LIDAR), vytvořit mapu elementárních forem reliéfu Ostré hůrky, protože takovýto výzkum zde nikdy neprobíhal. Výukový program v podobě fyzicko-geografické exkurze ve zmíněných lokalitách Ostré hůrky a Radyně proběhl a byli zde přítomni studenti geografických oborů Západočeské Univerzity v Plzni. Šlo zejména o osvojení si praktických schopností v oblasti geografie, které bylo doprovázeno teoretickým výkladem. Mapa elementárních forem reliéfu byla vytvořena v prostředí ArcGIS a stala se první mapou tohoto typu na území Ostré hůrky.
Abstract in different language: The main reason for choosing this topic was the general ignorance of the issue of lydit stones. Several major sites of lydit stone are located just near Pilsen, and therefore it is important to inform the students of Pilsen about it. The main purpose of the work was to create an educational program applied to lydit stone locations Ostrá hůrka and Radyně. Another purpose was to create a map of elementary forms of relief Ostrá hůrka based on elevation data from a laser measurement (LIDAR) because such research has never been conducted here. The tutorial in the form of physical geography excursion in these locations Ostrá hůrka and Radyně was realized and there were students of geographical disciplines of the University of West Bohemia in Pilsen. It focused on acquiring practical skills in geography, which was accompanied by theoretical interpretation. A map of elementary forms of relief were created in ArcGIS and has become the first map of this type in the Ostrá hůrka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Radim_Hercik_2015.pdfPlný text práce8,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hercik v.pdfPosudek vedoucího práce642,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-hercik o.pdfPosudek oponenta práce914,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-hercik p.pdfPrůběh obhajoby práce167,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.