Title: Botanická studie PP Studánky u Cerhovic
Other Titles: Botany study of PP Studánky u Cerhovic
Authors: Jindrová, Ludmila
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19155
Keywords: botanická studie;invazní rostliny;ohrožené rostliny;dactylorhiza majalis (prstnatec májový);fytocenologické snímky;přírodní památka
Keywords in different language: botanic study;innvasive plants;endangered plants;dactylorhiza majalis;phytocenological reléves;natural monument
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá mapováním vegetace v PP Studánky u Cerhovic a inventarizací ohrožených, vzácných a invazních druhů rostlin na tomto území. Taxonomický seznam obsahuje 214 rostlinných druhů. Součástí práce byla také analýza druhů z hlediska životních forem, životních strategií, jejich ekologických nároků. Bylo zde nalezeno 11 vzácných rostlin a z toho 4 druhy ohrožené. Invazních druhů bylo determinováno 8, přičemž k aktivně invazním patřil hlavně Symphoricarpos albus (pámelník bílý). Území bylo rozděleno na 5 studovaných ploch pro lepší přehlednost a byly vyhotoveny fytocenologické snímky studovaných ploch. Výsledky monitoringu rostlin byly porovnány se staršími údaji.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the mapping of the vegetation in "PP Studánky u Cerhovic" and inventory-making of endangered, rare and invasive species of plants growing in this location. The list of plants species contains 214 taxa. Part of this bachelor thesis is dedicated to the analysis of plants species in terms of the life forms, life strategies and environmental claims. There were 11 rare plants species found. Four of them are endangered. Eight invasive plants species were determined. The most active species are Symphoricarpos albus (common snowberry). The area was split to five monitored parts for clearer arrangement and phytocenological relevés of studied locations were made. The results of monitoring were compared with older data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_jindrova.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-jindrova v.pdfPosudek vedoucího práce459,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-jindrova o.pdfPosudek oponenta práce712,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-jindrova p.pdfPrůběh obhajoby práce154,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.