Title: Vývoj sklářského průmyslu v Čechách v letech 1890 - 2013 na příkladu průmyslového závodu Moser a. s.
Other Titles: The development of the glass industry in the Czech Republic in the years 1890 - 2013 on the example of an industrial plant Moser a.s.
Authors: Koudelková, Adéla
Advisor: Frajer, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19167
Keywords: sklářský průmysl;dopady hospodářských krizí;vývoj sklářství;hospodářské těžkosti 20. století;Karlovy Vary;sklárna Moser a.s.
Keywords in different language: glass industry;impacts of economic crisis;glass industry transformation;economic difficulties of 20th century;Karlovy Vary;glasswork Moser inc.
Abstract: Ručně vyráběné sklo je jednou z tradičních českých výrob, která po několik století šířila dobré jméno naší země po celém světě. Jedná se odvětví, jehož podíl na zpracovatelském průmyslu činí pouze 0,1% a ve skupině skleněných výrobků 1.2%. Význam tohoto oboru však nespočívá v kvantitě výroby, ale hlavně v její kvalitě. Ta je v současné době stále nesrovnatelně vyšší než masová produkce z východních zemí. Pro region, jako je Karlovarsko, které je historicky i v současnosti spjato právě s ruční výrobou skla, má velký význam nejen ekonomický a sociální, ale také identifikační ve smyslu sounáležitosti k regionu. Krize, jež postihovaly sklárnu Moser v celém 20. století, poukázaly na schopnost odolávat těmto překážkám, a udržet hodnotu jméno a tradice v Čechách i ve světě. Proto je nezbytně nutné neustále rozvíjet technologie, inovovat podnik a hledat prosperující odbytiště, jinak by se podnik nemohl dlouhodobě udržet a nadále rozvíjet toto krásné řemeslo. Jako každé řemeslo je i toto postaveno zejména na lidech, na jejich schopnostech, znalostech a zkušenostech. Proto sklárna vzdělává vlastní pracovní sílu v Karlových Varech a neustále hledá nové, mladé designéry, návrháře a umělce, kteří vtisknou karlovarskému sklu novou, čerstvou tvář. V současné době se podnik statisticky zotavuje z krize, ale pokud si společnost včas neuvědomí, že tato krize není pouze ekonomická, ale má mnohem hlubší kořeny hodnotové a morální, může se stát, že řemeslná zručnost vymře.
Abstract in different language: Handmade glass belongs to traditional Czech products, which were for several centuries spreading the good name of that country around the world. The share of handmade glass manufacture in manufacturing industry accounts for only 0.1% and of that only 1.2% in the group of glassware. The importance of glassblowing, however, lies not in the quantity of production, but also in its quality, which is currently still much higher than the mass production of eastern countries. It has great importance for the region of Karlovy Vary (Carlsbad), which is historically and currently connected with handmade glass. The value is not only economic and social but also in terms of identification, it belongs to the region. The crisis that afflicted Moser glassworks throughout the 20th century, pointed to the ability to withstand these obstacles and keep the value of the name and tradition in the Czech Republic and abroad. Therefore it is necessary to develop the technology, innovation and marketing continuously, otherwise the company would be unable to sustain and further develop this beautiful craft. Like any crafts, this is based mainly on people, their skills, knowledge and experiences. Therefore the glass factory educates its own workforce in Karlovy Vary and always looks for new, young designers and artists who imprint Karlovy Vary glass new, fresh face. Currently the company is statistically recovering from the crisis, but if you do not realize on that issue in time, that this crisis is not only economic but it has much deeper roots and moral values, then this craftsmanship may die out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adela Koudelkova 2015.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-koudelkova v.pdfPosudek vedoucího práce648,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-koudelkova o.pdfPosudek oponenta práce776,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-koudelkova p.pdfPrůběh obhajoby práce168,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.