Title: Komparativní analýza dvou překladů Shakespearovy komedie Jak se vám líbí
Other Titles: A Comparative Analysis of Two Translations of As You Like It
Authors: Mačejovská, Jana
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19197
Keywords: překlad;typy překladu;teorie překladu;překladatelské obtížnosti
Keywords in different language: translation;types of translation;theory of translation;translation difficulties
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo poukázat na problémy, které mohou vzniknout během překladu. Dalším cílem bylo zdůraznit, že znalost výchozího jazyka není jediným požadovaným faktorem pro vytvoření kvalitního překladu. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá především teorií překladu a konkrétními překladatelskými problémy, které mohou při překladu vzniknout. Tato část také obsahuje informace o autorovi dramatu Jak se vám líbí, Williamu Shakespearovi, stejně tak jako obsahuje i základní informace o době, ve které žil a tvořil svá díla. Praktická část se zabývá celkovou analýzou díla Jak se vám líbí, obsahuje stručný přehled informací o překladatelích a popisuje děj hry. Praktická část také poukazuje na některé odlišnosti obou překladů.
Abstract in different language: The objective of the bachelor's thesis was to show which problems may occur in the translation process. The other objective was to highlight the fact that the knowledge of the source language is not the only factor required for the creation of an appropriate translation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals primarily with theory of translation and particular translation problems, which may occur in the process of translation. This part also includes basic information about the author of the drama As You Like It, William Shakespeare and the period of time, in which Shakespeare lived and wrote his works. The practical part concerns with the analysis of the work As You Like It. It also includes basic information about the translators and mainly the content of the play. Practical part also shows some differences between the translations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce541,86 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Macejovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce606,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Macejovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce544,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Macejovska - neobhajeno.pdfPrůběh obhajoby práce293,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.