Title: Regional Identity in the United Kingdom
Other Titles: Regional Identity in the United Kingdom
Authors: Bláhová, Kristýna
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Skopečková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19198
Keywords: region;identita;regionální identita;spojené království;rozdělení sever-jih;průmyslová revoluce;thatcherismus;sociální stát;dělnická třída
Keywords in different language: region;identity;regional identity;the united kingdom;the north-south divide;the industrial revolution;thatcherism;the welfare state;the working class
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zobrazit regionální identitu ve Spojeném království, důležité historické události a ukazatele rozdílné regionální identity. Kvůli rozsáhlosti tématu a nemožnosti pokrýt jej celé, bylo zaměřeno na současný problém stupňujících se rozdílů mezi severem a jihem. Tento rozdíl začal být hojně diskutován zejména v akademickém, veřejném a politickém prostředí především za vlády Margaret Thatcherové. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou dále rozděleny na kapitoly. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, v nichž je definován termín identita a region a dále poskytnut sociálně-kulturní přehled o rozdílech mezi severem a jihem Anglie. Tyto kapitoly vycházejí především z tištěných zdrojů, jakými jsou např. akademické statě a eseje. Praktická část je zaměřena na čtyři klíčové historické události, které nejvíce ovlivnily a prohloubily rozdíly. Hlavní ukazatele charakterizující současnou situaci vycházejí především ze statistických dat. Závěrem je řečeno, že Průmyslová revoluce byla pouze klíčovou událostí prohlubující rozdíly, stejně tak jako vláda Margaret Thatcherové. Jádro problému spočívá v různosti společností a koncentraci dynamického sektoru služeb v Londýně.
Abstract in different language: The purpose of the bachelor thesis is to reflect regional identity in the United Kingdom, its influencing key historical event and indicators. Due to broad character and impossibility to cover the original topic all, it was narrowed and aimed at contemporary issue of the "North-South" divide which has become much discussed particularly in English academic, public and political milieu, especially under the government of Margaret Thatcher. The thesis is divided into two main parts. The first, theoretical part is subdivided into three chapters which define identity and region, and provide a background of socio cultural overview of the "North-South" divide. These chapters proceed mainly from printed sources such as academic articles and essays. The other, practical part is focused on four key historical events influencing and deepening the "North-South" divide; the current situation is described, as well. The differences are supported by six indicators proceeding predominantly from electronic sources comprising statistical data. It is concluded that the Industrial Revolution was only a factor which deepened the problem as well as Thatcherism. The core lies in two different societies standing on different basis and the concentration of the service sector in London.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Regional Identity in the United Kingdom.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Blahova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce668,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Blahova - oponent.pdfPosudek oponenta práce581,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Blahova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce377,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.