Title: Tafonomie žárových hrobů z pohřebiště doby římské
Other Titles: Taphonomy of the cremation burials from the Roman-era burial site
Authors: Nováková, Martina
Advisor: Pankowská, Anna
Referee: Galeta, Patrik
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19235
Keywords: kremace;žárový hrob;mikro-exkavace;anatomický sled kostí;selekce kostí
Keywords in different language: cremation;cremation burial;micro-excavation;anatomical order of the bones;selection of the bones
Abstract: Autoři, kteří se zabývají analýzou žárových hrobů, konkrétně prostorovou distribucí jednotlivých fragmentů, docházejí ke dvěma hlavním názorům. Zaprvé, spálené kosti byly do hrobu vysypány a není tedy možné usuzovat na intencionální ukládání ostatků v rámci anatomických celků (např. McKinley, 2009). A zadruhé, fragmenty v žárových hrobech tvoří hloučky kostí ze stejných částí těla. Můžeme tedy tvrdit, že pozůstalí odebírali fragmenty z hranice jednotlivě a skládali je do uren/hrobů v anatomickém sledu (např. Gonçalves et al., 2010; Rebay-Salisbury, 2010; Andre et al., 2013). Dalším, souvisejícím, tématem je otázka přítomnosti všech částí těla v hrobech. Existuje celá řada prací, které se zabývají fenoménem, že v žárových hrobech nacházíme pouze nereprezentativní množství kostí (McKinley, 1993; Liston, 2007; Duffy & MacGregor, 2008; Rebay-Salisbury, 2010). Na základě těchto zjištění můžeme usuzovat na selekci určitých částí těla, které byly pro pohřeb důležitější než ostatní. Tyto interpretace nám umožňují lépe pochopit vztah pozůstalých k zemřelým a usnadňují nám rekonstrukci pohřebního ritu. Za účelem analýzy prostorového uspořádání fragmentů a zastoupení jednotlivých částí těla bylo v rámci této práce prozkoumáno 5 žárových hrobů in situ z lokality Jevíčko-předměstí.
Abstract in different language: The authors involved in the analysis of cremation burials, specifically the spacial distribution of individual fragments, come to two main conclusions. First, the burned bones were spilled into the grave and therefore it is not possible to consider intentional placement of the remains within the frame of anatomical wholes (McKinley, 2009). Second, the fragments in the cremation burials form clusters of bones coming from the same part of the body. Wecan assert that the mourners replaced the remains from the pyre fragment after fragment and placed them into the urns or graves in the anatomical order (Gonçalves et al., 2010; Rebay-Salisbury, 2010; Andre et al., 2013). Related to this problem is the question of the presence of all body parts in the graves. There is a great range of works dealing with te phenomenon of burials containing only non-representative amount of bones (McKinley, 1993; Liston, 2007; Duffy & MacGregor, 2008; Rebay-Salisbury, 2010). Drawing on these findings we can assume that some parts of the body were selected because these were more important for the burial than the other ones. These interpretations enable us to better understand the relationship of the mourners to the deceased and at the same timemake the reconstruction of the funerary rite easier. The goal of the diploma work was to analyze the spatial arramgement of the fragments and the representation of individual parts of the body and for this purpose five cremation burials in situ from the Jevíčko-předměstí site were investigated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova_Martina_DP_2014.pdfPlný text práce680,21 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce444,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce353,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.