Název: Tafonomie sídlištních pohřbů starší doby bronzové
Další názvy: Taphonomy of settlement burials of the Early Bronze Age
Autoři: Kalců, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Pankowská, Anna
Oponent: Kovačiková, Lenka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19240
Klíčová slova: starší doba bronzová;tafonomie;sídlištní jámy;sekundární pohřeb;cut marks;rituál;kanibalismus;válečnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: early bronze age;taphonomy;settlement pits;secondary burial;cut marks;ritual;cannibalism;warfare
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zhodnotit a interpretovat kostní modifikace na lidských ostatcích z regionu střední Moravy skrze tafonomickou analýzu. Všichni zkoumaní jedinci byli nalezeni v sídlištních jamách v neanatomické poloze. Ostatky byly disartikulované a v některých případech byly doprovázeny zvířecími kostmi nebo milodary. Analýza povrchu kostí odhalila u většiny jedinců přítomnost sekundárních zásahů. Specifická kritéria nicméně nepotvrdila násilí a válečnictví jako příčinu těchto modifikací. Přítomné znaky na kostech svým původem a způsobem provedení nejlépe vystihují rituály jako příčinu vzniku, u několika jedinců nelze úplně vyloučit ani možnost kanibalismu, který však mohl mít i rituální podstatu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to evaluate and interpret bone modifications on human remains from the Central Moravian region through taphonomic analysis. All subjects had been found in the settlement pits in non-anatomical position. The remains were disarticulated and sometimes accompanied by animal bones or bronze artifacts. Analysis of the bone surface discovered the presence of secondary interventions on most of the individuals. Specific criteria, however, did not confirm warfare and violence as causes of these interventions. Present marks on the bones in its origins and modus operandi best describe rituals as the cause. Among several individuals there can not be completely excluded the possibility of cannibalism, but it could also have a ritual nature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Kalcu_Michaela.pdfPlný text práce10,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kalcu_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kalcu_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kalcu_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce588,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.