Název: Tafonomie žárových hrobů z pohřebiště doby římské
Další názvy: Taphonomy of the cremation burials from the Roman-era burial site
Autoři: Nováková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Pankowská, Anna
Oponent: Galeta, Patrik
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19259
Klíčová slova: kremace;žárový hrob;mikro-exkavace;anatomický sled kostí;selekce kostí
Klíčová slova v dalším jazyce: cremation;cremation burial;micro-excavation;anatomical order of the bones;selection of the bones
Abstrakt: Autoři, kteří se zabývají analýzou žárových hrobů, konkrétně prostorovou distribucí jednotlivých fragmentů, docházejí ke dvěma hlavním názorům. Zaprvé, spálené kosti byly do hrobu vysypány a není tedy možné usuzovat na intencionální ukládání ostatků v rámci anatomických celků (např. McKinley, 2009). A zadruhé, fragmenty v žárových hrobech tvoří hloučky kostí ze stejných částí těla. Můžeme tedy tvrdit, že pozůstalí odebírali fragmenty z hranice jednotlivě a skládali je do uren/hrobů v anatomickém sledu (např. Gonçalves et al., 2010; Rebay-Salisbury, 2010; Andre et al., 2013). Dalším, souvisejícím, tématem je otázka přítomnosti všech částí těla v hrobech. Existuje celá řada prací, které se zabývají fenoménem, že v žárových hrobech nacházíme pouze nereprezentativní množství kostí (McKinley, 1993; Liston, 2007; Duffy & MacGregor, 2008; Rebay-Salisbury, 2010). Na základě těchto zjištění můžeme usuzovat na selekci určitých částí těla, které byly pro pohřeb důležitější než ostatní. Tyto interpretace nám umožňují lépe pochopit vztah pozůstalých k zemřelým a usnadňují nám rekonstrukci pohřebního ritu. Za účelem analýzy prostorového uspořádání fragmentů a zastoupení jednotlivých částí těla bylo v rámci této práce prozkoumáno 5 žárových hrobů in situ z lokality Jevíčko-předměstí.
Abstrakt v dalším jazyce: The authors involved in the analysis of cremation burials, specifically the spacial distribution of individual fragments, come to two main conclusions. First, the burned bones were spilled into the grave and therefore it is not possible to consider intentional placement of the remains within the frame of anatomical wholes (McKinley, 2009). Second, the fragments in the cremation burials form clusters of bones coming from the same part of the body. Wecan assert that the mourners replaced the remains from the pyre fragment after fragment and placed them into the urns or graves in the anatomical order (Gonçalves et al., 2010; Rebay-Salisbury, 2010; Andre et al., 2013). Related to this problem is the question of the presence of all body parts in the graves. There is a great range of works dealing with te phenomenon of burials containing only non-representative amount of bones (McKinley, 1993; Liston, 2007; Duffy & MacGregor, 2008; Rebay-Salisbury, 2010). Drawing on these findings we can assume that some parts of the body were selected because these were more important for the burial than the other ones. These interpretations enable us to better understand the relationship of the mourners to the deceased and at the same timemake the reconstruction of the funerary rite easier. The goal of the diploma work was to analyze the spatial arramgement of the fragments and the representation of individual parts of the body and for this purpose five cremation burials in situ from the Jevíčko-předměstí site were investigated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Novakova_Martina_2015.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Novakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Novakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Novakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce413,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.