Title: Analýza filosofie komunikace a jazyka v dílech španělských filosofů 20. století
Other Titles: Analysis of the Philosophy of Communication and Language in the Works of 20th-century Spanish Philosophers
Authors: Vozková, Kristýna
Advisor: Černá, Jana
Referee: Doubravová, Jarmila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19296
Keywords: španělská filosofie;José Ortega y Gasset;María Zambranová;Xavier Zubiri;komunikace;jazyk;řeč;analýza jazyka;davový člověk;perspektivismus;raciovitalismus;poetický rozum;vitální rozum;vnímavá intelligence
Keywords in different language: spanish philosophy;José Ortega y Gasset;María Zambrano;Xavier Zubiri;communication;language;analysis of language;man of mass;perspectivism;raciovitalism;poetic reason;vital reason;sentient intelligence;speech
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou jazyka v dílech významných španělských filosofů 20. století- José Ortegy y Gasseta, Maríe Zambranové a Xaviera Zubiriho. Představuje stručně Ortegovu filosofii, jeho hlavní filosofické koncepce. Dále se zaměřuje na problematiku jazyka a komunikace v období perspektivismu a raciovitalismu, na komunikaci v epoše davového člověka, na Ortegův styl jazyka v rámci jeho tvorby. Práce dále představuje tvorbu Maríe Zambranové, její koncepci poetického rozumu, rozdílný styl jazyka v díle filosofa a básníka, odlišnosti mezi psanou a mluvenou formou slova. Posledním zmiňovaným filosofem je Xavier Zubiri a práce se zaměřuje zejména na jeho koncepci vnímavé inteligence. Cílem práce je jednak představit ortegiánskou linii filosofie, zohlednit sociokulturní kontext doby, přiblížit problematiku jazyka a komunikace v díle zmíněných autorů, analyzovat jejich tvorbu a poukázat na rozdíly a podobnosti v rámci jejich koncepcí i stylu vyjadřování.
Abstract in different language: The thesis focuses on the analysis of the language in the work of the famous spanish philosophers of 20-th century - José Ortega y Gasset, María Zambrano and Xavier Zubiri. The thesis briefly introduces philosophical thought of Ortega, it also focuses on problematic aspects of the language and the communication during the perspectivism and raciovitalism, on the communication of the era of the man of the mass, on the specific literary style of Ortega. The thesis introduces the philosophy of María Zambrano, her conception of the poetic reason, the different style of the language in the work of the philosopher and of the poet, differences between the written and spoken form of the word. The last mentioned is Xavier Zubiri. Thesis focuses mainly on his conception of the sentient itelligence. The main goal of the thesis is to introduce the "ortegian" line of the spanish philosophy, mention the social and cultural aspects of the 20-th century, show the importance of the language and communication, analyze the work of the autors and point out the differences and similarities in their conceptions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovapraceKVozkova2015.pdfPlný text práce568,15 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-vozkova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce621,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-vozkova_doubravova.pdfPosudek oponenta práce551,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vozkova_K.pdfPrůběh obhajoby práce397,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.