Title: Politický systém rentiérských států - Kuvajt
Other Titles: The Political systems of the rentier states - Kuwait
Authors: Kubičková, Veronika
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19472
Keywords: Kuvajt;politický systém;rentiérský stát;ropa
Keywords in different language: Kuwait;political system;rentier state;oil
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá politickým systémem rentiérských států, kde je konkrétně sledován případ Kuvajtu. První část práce je teoretická. Autor zde definuje pojmy jako renta nebo rentiérský stát. Dále je v práci rozebírán vzájemný vztah ropy a absence demokracie ve státech Perského zálivu. Ropa je zde zmiňována jako klíčový faktor, který zasahuje jak do ekonomického, tak ale i do politického života á má zásadní vliv na fungování celé kuvajtské společnosti. Jelikož je většina státních příjmů odvozena od renty, která je generovaná z ropy, je Kuvajt klasickým příkladem rentiérského státu. Cílem této bakalářské práce je popsat, jak protesty v rámci tzv. arabského jara probíhaly v Kuvajtu. Výzkumná otázka celé práce se zaměřuje na to, jestli se dané protesty projevily a jestli zapříčinily nějaké změny v politickém systému Kuvajtu. Protesty, které mezi léty 2011 a 2012 propukly v Kuvajtu, byly motivovány jinými příčinami, než tomu bylo například ve státech severní Afriky. Kuvajt nezažil masové protesty, které svrhly režimy v Tunisku a Egyptě. Opoziční síly v Kuvajtu, zejména pak mladá generace žádala ústavní změny, které by veřejnosti zaručovaly větší moc a podíl participovat na politickém procesu Kuvajtu
Abstract in different language: Potential thesis focuses on rentier states political system, with particular stress placed on Kuwait. The first part of thesis is theoretical. The author defines terms rent or rentier state. Further, the thesis analyses the correlation of oil and the lack of democracy in the countries of the Persian Gulf. Oil is mentioned as a key factor that affects both the economic and the political life and has a major influence on the functioning of the entire Kuwaiti society. Since majority of state income is derived from rents generated by oil, Kuwait can be considered a typical example of rentier state. This thesis is aiming at describing the protests within so called "Arab spring". The research of the thesis focuses on demonstrating if the impact of the protest became evident and if they affected anyhow Kuwait's political system. Protest, which broke within 2011 - 2012 period in Kuwait, were motivated by other causes then for example in states of North Africa. Kuwait didn't experience mass demonstrations, which toppled regimes in Tunisia and Egypt. Opposition forces in Kuwait, specifically young generation demanded constitutional changes, which would guarantee bigger share to participate in the political process in Kuwait to public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce474,34 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubickova_opo_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce49,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Kubickova_BP_opo_BAS.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce285,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.