Název: Pro společnost nebezpeční jedinci na území České republiky v letech 2001 - 2011 (analýza dobového tisku)
Další názvy: Individuals dangerous to the Czech society in the years 2001 - 2011 (analysis of the contemporary press)
Autoři: Terelmešová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19606
Klíčová slova: nebezpečí;sociální norma;deviace;trestné činy;mediální obraz;tištěná periodika
Klíčová slova v dalším jazyce: danger;social norm;deviation;criminal offence;media image;printed periodicals
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou jedinců nebo skupin, kteří a které byli v letech 2001 2011 mediálně posuzování jako společensky nebezpeční. Cílem práce byla identifikace pojmu nebezpečnost a posouzení jaké jednání lze podle médií považovat za nebezpečné a zda-li jsou mediálně zmiňovaní pachatelé nějak specificky charakterizováni. Hlavní metodou práce je kvalitativní obsahová analýza novinových článků. Analytická část vycházela z výzkumu přibližně patnáctiset výtisků vybraných periodik z nichž byly vybrány zprávy a články poukazující na nebezpečné jedince nebo skupiny v české společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I deal with the issue of individuals or groups who were assessed as socially dangerous in media in the yerars 2001 2011. The aim of the paper was to identify the term dangerousness, and to assess what acts may be assessed by media as dangerous, and if the offenders mentioned in media are somehow specifically characterized. The main method in the paper is a quality content analysis of the newspaper articles. The analytic part comes from the examination of approximately 1,500 printouts of chosen periodicals, of which news and articles were chosen, pointing at dangerous individuals or groups in the Czech society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Denisa_Terelmesova.pdfPlný text práce587,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Terelmesova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce58,7 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
oponent-Terelmesova_oponent.docPosudek oponenta práce50 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-terelmesova.JPGPrůběh obhajoby práce91,67 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19606

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.