Název: Mediální obraz Vietnamců v českém tisku
Další názvy: Media image of Vietnamese in the czech press
Autoři: Vaniš, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Sloboda, Zdeněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19631
Klíčová slova: mediální konstrukce reality;mediální obraz;etnické menšiny;tisk;stereotypy;kvantitativní obsahová analýza;vietnamci;kriminalita
Klíčová slova v dalším jazyce: media construction of reality;media image;ethnic minorities;newspaper;stereotypes;quantitative content analysis;vietnamese;crime
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou mediálního obrazu Vietnamské menšiny v českém tisku. Cílem práce je zjistit, zda-li nedochází k podreprezentaci a stereotypní charakterizaci Vietnamců v médiích denního tisku. Metodologická část vychází z teoretického konceptu mediální konstrukce reality a využívá techniky kvantitativní obsahové analýzy. V rámci výzkumu jsou analyzovány články o Vietnamcích třech nejčtenějších deníků v ČR za období 2005-2013. Jako doplňková metoda je použita kvalitativní analýza vybraných článků, ve kterých jsou interpretovány stereotypy, které se nejčastěji objevují v periodikách. Analýza potvrdila menší prostor vietnamské menšiny v tisku ve srovnání s jinými menšinami žijícími na našem území a negativní stereotypizaci Vietnamců v kontextu kriminality. Zároveň byla prokázána závislost mezi počtem kriminálních článků v jednotlivých letech a postoji k Vietnamcům podle dotazníkového šetření agentury STEM.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the media image of Vietnamese in the czech press. The aim of the study is to verify whether there are under-representation and stereotyped characterization of the Vietnamese in the media newspapers. Methodological part is based on theoretical concept of media construction of reality and uses techniques of quantitative content analysis. The research analyzed articles about the Vietnamese in three most widely read newspapers in the Czech Republic for 2005-2013. As a complementary technique is used qualitative analysis for the articles, in which there are the most common stereotypes. The analysis confirmed a smaller area of the Vietnamese minority in the press compared to other minorities living in our country and negative stereotyping of Vietnamese in the context of crime. There was also demonstrate the correlation between the number of criminal articles for each year and attitudes to the Vietnamese based on questionnaire survey by STEM agency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vanis_Jindrich_Bakalarska_prace_2015.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Vanis_vedouci.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Vanis-op.pdfPosudek oponenta práce52,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-vanis.JPGPrůběh obhajoby práce45,44 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.