Title: Rámcování jako podmínka procesu nastolování agendy
Other Titles: Framing as a Condition of Agenda-Setting Process
Authors: Kympergrová, Kristýna
Advisor: Kalvas, František
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19639
Keywords: nastolování agendy;rámcování;panelová data;obsahová analýza
Keywords in different language: agenda-setting;framing;panel data;content analysis
Abstract: Tato diplomová práce studuje vliv mediálního pokrytí a konkrétních rámců na šanci nastolení tématu do osobní agendy jednotlivce. Zkoumala jsem tři témata, která se vyskytovala v mediální a veřejné agendě na jaře roku 2008 (duben-červenec). Konkrétně se jedná o téma výstavby radaru na našem území, téma násilí na dětech a problém zdravotnické reformy, které měly ve sledovaném období mediální a veřejnou pozornost. Cílem práce je ověřit propojení nastolování agendy a rámcování na dalších tématech a navrhnout teoretické vysvětlení tohoto propojení. V empirické části byla využita panelová data a monitoring médií z projektu CVVM "Veřejná a mediální agenda" doplněná vlastní detailnější obsahovou analýzou. Ta identifikovala jednotlivé rámce v mediálních textech, které jsem získala z Anopressu. Analýza celého propojeného datového souboru se zaměřovala hlavně na vliv rámců v procesu nastolování agendy a odhalení určitého vzorce, který by odpovídal jejich předpokládaným efektům. Díky víceúrovňové analýze jsem odhalila vliv konkrétních rámců v případě tří českých témat z roku 2008.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with agenda-setting effects of media coverage and specific frames on intrapersonal agenda. I was analyzing three issues which were occurring in media and public agenda in the spring of 2008 (April to July). The issues concern the construction of American radar base in our territory, violence against children and finally the healthcare reform. All of them received a great attention from media and also in public opinion polls. The main purpose of this thesis is to validate interconnection of agenda-setting and framing theory on three topics and design a theoretical explanation of this interconnection. Panel data and media monitoring from the CVVM project called "Public and media agenda" were used in the empirical part of the thesis. The data set was supplied by more detailed content analysis of media texts which I received from Anopress database. A qualitative content analysis identified particular frames. The main analysis was focused on the agenda-setting effects of the frames and discovering some specific pattern which should lead to their presumed effects according the frame typology. Thanks to multilevel regression analysis I was able to discover effects of those specific frames in the case of three topics from 2008 related to the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kristyna Kympergrova FF ZCU.pdfPlný text práce857,23 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kympergrova_vedouci.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Kympergrova (oponent).docPosudek oponenta práce39 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Kympergrova.JPGPrůběh obhajoby práce63,01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.