Title: Řemesla, tradice a lidové zvyky v MŠ
Other Titles: Crafts, traditions and folkways for kindergarten
Authors: Miškovičová, Lucie
Advisor: Honzíková, Jarmila
Referee: Mach, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19788
Keywords: řemesla;tradice;lidové zvyky;mateřská škola
Keywords in different language: crafts;traditions;folk customs;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce popisuje řemesla, tradice a lidové zvyky české kultury v její historii a současnosti. Seznamuje se zvyky a obyčeji v rámci ročních období a lidského životního cyklu. Přehled je určen především pro pedagogy MŠ a práci s předškolními dětmi. Měla by přispět k ucelenosti a přehlednosti tématu v prostředí MŠ. Zabývá se zařazováním a využitím řemesel, tradic a zvyků ve vzdělávání předškolních dětí. Seznamuje s řemeslnými postupy a představuje konkrétní nabídky činností pro práci s dětmi. Využitelnost tématu v prostředí MŠ je v práci dokazována fotodokumentací. Při psaní práce byly využity metody pozorování a dotazník. V závěru práce je vytvořena praktická nabídka činností k lidovým zvykům a svátkům pro předškolní děti.
Abstract in different language: The dissertation describes crafts, traditions and folkways of Czech culture in its history and present. It introduces the customs and traditions during the seasons and human life cycle. The overview is designed primarily for teachers of kindergartens and for working with preschool children. The study should contribute to coherence and clarity topic in the kindergarten environment. It deals with classification and use of crafts, traditions and customs in the education of preschool children and acquaints us with craft techniques and presents specific activities offered to work with children. Usability of the topic in the environment of kindergartens is evidenced by photographs. When writing were used the methods of observation and a questionnaire. In the end was created a practical offer of activities to folk customs and festivals for preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BPMiskovicova.pdfPosudek vedoucího práce30,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek op Miskovicova.pdfPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Miskovicova protokol090.pdfPrůběh obhajoby práce159,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.