Title: Využití odpadového materiálu pro rozvoj senzomotorických dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The use of waste materials for the development of sensorimotor skills of pupils in 1. level of basic school
Authors: Polanová, Blanka
Advisor: Honzíková, Jarmila
Referee: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19800
Keywords: projektové vyučování;životní prostředí;recyklace odpadového materiálu;vývoj senzomotorických dovedností dětí mladšího školního věku
Keywords in different language: project-based learning;the environment;recycling of waste material;the development of sensorimotor skills of primary school children
Abstract: Tématem mé práce je rozvoj senzomotorických dovedností žáků na 1. stupni základní školy vprojektovém vyučování za využití odpadového materiálu. Je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole se věnuji projektovému vyučování na základní škole. Zamýšlím se nad výhodami a nevýhodami projektového vyučování v širších souvislostech, nad přínosem takového vyučování pro žáky i pro pedagogy a uvedla jsem příklad krátkodobého a dlouhodobého projektového vyučování v praxi. Ve druhé kapitole se zabývám konkrétním školním vzdělávacím programem v předmětu praktické činnosti v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve třetí kapitole se věnuji pojmu senzomotorické učení a senzomotorické vnímání. Zamýšlím se nad metodickými postupy, které vedou ke správnému nácviku seznomotických dovedností. Soubor pracovních námětů pro rozvoj senzomotorických dovedností v pracovních činnostech je náplní čtvrté kapitoly, čímž uzavírám tuto práci.
Abstract in different language: The theme of my work is the development of sensorimotor skills of pupils in the first grade of primary school teaching project using waste material. It is divided into four main chapters. The first chapter is devoted to project work at an elementary school. I consider the advantages and disadvantages of project teaching in a broader context, the benefits of such teaching for pupils and teachers, and I gave an example of short-term and long-term project teaching in practice. In the second chapter deals with a specific school education program in the course of practical activities in accordance with the Framework curriculum for basic education. The third chapter is devoted to the notion of sensorimotor learning and sensorimotor perceptions. I consider the methodological procedures that lead to practicing correct seznomotických skills. Set of working ideas for the development of sensorimotor skills in working activities is the topic of the fourth chapter, which conclude this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konecna verze2015 blanka_format.pdfPlný text práce893,87 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP Polanova.pdfPosudek vedoucího práce29,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek op Polanovax.pdfPosudek oponenta práce317,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Polanova protokol151.pdfPrůběh obhajoby práce142,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.