Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrotký, Jan
dc.contributor.authorVeselá, Lenka
dc.contributor.refereeMach, Petr
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:25Z
dc.date.available2012-12-03cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:25Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-02-13
dc.identifier54717
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19802
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo nabídnout náměty a postupy pro využití odpadového materiálu a jejich realizací tak představit možnosti, jak lze v rámci výuky propojit kreativitu, tvůrčí nadšení učitelů i dětí se znalostmi z oblasti environmentální výchovy za podpory informačních a komunikačních technologií. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se stručně zabývá pojmy environmentální výuky v rámci RVP, odpadového materiálu a běžně užívaných moderních informačních a komunikačních technologií s ohledem na praktické využití v hodinách ZŠ Františkovy Lázně. Praktická část obsahuje celkem 5 námětů ke zpracování odpadového materiálu. Ke každému z nich je podrobně zpracován metodický přehled. Výrobky jsou opatřeny pracovním postupem a fotografií. Realizace námětů s žáky 1. stupně na ZŠ Františkovy Lázně proběhla za podpory ICT, a tak jsou k této části připojeny prezentace a videa s doprovodným obsahem. Součástí jsou i výsledky a postřehy výzkumného šetření metodou pozorování.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectenvironmentální výchovacs
dc.subjectvyužití a zpracování odpadového materiálucs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectvyužitelné složky komunálního odpaducs
dc.subjectnetradiční odpadový materiálcs
dc.subjectvyužitý odpadový materiál při tvořivé činnosti dětícs
dc.subjectICTcs
dc.subjectvýzkumné šetřenícs
dc.subjectmetodika prácecs
dc.subjectpracovní námětycs
dc.titleVyužití odpadového materiálu ve výuce na 1. stupni ZŠ s podporou informačních a komunikačních technologiícs
dc.title.alternativeUtilization of waste material in teaching 1st grade elementary school with the support of information and communication technologiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma thesis was to offer suggestions and procedures for the use of waste materials and their implementation to imagine ways in the classroom, how we can combine creativity, creative enthusiasm of teachers and children with knowledge in the field of environmental education for the promotion of information and communication technologies. The theoretical part briefly discusses the concepts of environmental education within the RVP (General education program for primary education created by Education ministry youth and body education of the Czech Republic), of waste and residual material and commonly used modern information and communication technologies with regard to practical use in a Primary school lessons in Františkovy Lázně. The diploma thesis consists of theoretical and practical sections. The practical part includes 5 ideas for processing waste material. Each of them is detailed by Methodological overview. The products are equipped with workflow and photos. Implementation of ideas with 1st grade pupils of the 1st grade in the Primary school Františkovy Lázně was held with the support of ICT, and they are connected to this part of the presentation and accompanying video content. It also includes the results and insights of the research method of observation.en
dc.title.otherVyužití odpadového materiálu ve výuce na 1. stupni ZŠ s podporou informačních a komunikačních technologiícs
dc.subject.translatedFramework educational programmeen
dc.subject.translatedenvironmental educationen
dc.subject.translatedproccesing and using of waste materialen
dc.subject.translatedrecyclingen
dc.subject.translatedusable components of municipal wasteen
dc.subject.translatedunusual waste materialen
dc.subject.translatedutilized waste materiál in creative activities with childrenen
dc.subject.translatedICTen
dc.subject.translatedresearch surveyen
dc.subject.translatedmethodology of worken
dc.subject.translatedworking themesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP L.Vesela.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Vesela.pdfPosudek vedoucího práce47,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vesela - opon..pdfPosudek oponenta práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vesela protokol094.pdfPrůběh obhajoby práce149,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.