Title: Využití venkovních aktivit v předmětu pracovní činnosti na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Utilization of outdoor activities in the subject work activity for the first grade of primary school
Authors: Marková, Pavla
Advisor: Honzíková, Jarmila
Referee: Krotký, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19805
Keywords: pracovní činnosti;bezpečnost;Člověk a svět práce;příroda;speciální učebny;Cheb;výrobky;materiály
Keywords in different language: work activities;security;Man and world of work;nature;special clasroom;Cheb;products;materials
Abstract: Diplomová práce se snaží poukázat na prospěšnost výuky pracovních činností na 1. stupni základní školy ve venkovním prostředí. V teoretické části se zabývám výukou předmětu pracovní činnosti. Věnuji se především metodám práce, mezipředmětovým vztahům, klíčovým kompetencím a pozornost zaměřuji i na bezpečnost a hygienu práce. V praktické části nabízím mnoho výukových hodin jako námětů na vyučování. Témata jsou zpracována v okolí 4. základní školy v Chebu, ale s obměnami se dají využít i v jiných městech.
Abstract in different language: This thesis tries to demonstrate the usefulness of teaching work activities in the first grade of primary school in an outdoor environment. The theoretical part deals with the teaching the subject working activities. I focus primarily on working methods, intersubject relations, key competencies and pay attention on occupational safety and health. In the practical part I offer many lessons as ideas for teaching. Topics are prepared nearby the 4th Primary School in Cheb, but variations can also be used in other cities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Markova_Pavla.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP Markova.pdfPosudek vedoucího práce29,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-DP - posudek_oponenta_Markova.pdfPosudek oponenta práce73,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Markova protokol088.pdfPrůběh obhajoby práce177,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.