Title: Práce s textilem v pracovní výchově na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Application of textile materials in labor activities in the first grade of primary school
Authors: Tomanová, Michaela
Advisor: Honzíková, Jarmila
Referee: Mach, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19812
Keywords: textilní materiály;pracovní výchova;první stupeň;základní škola;textilní techniky;zkoumání dovedností žáků;námět
Keywords in different language: textile materials;labor activities;the first grade;primary school;textile techniques;observation of pupil´s skills;idea
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na zavádění práce s textilem v pracovní výchově na prvním stupni základní školy. Je rozdělena do 2 částí část praktickou a část teoretickou. V teoretické části jsou obecně popsány nejdříve základní informace o pracovní výchově z hlediska organizačních forem a metod, zastoupení pracovních činností v RVP, hygieny a bezpečnosti práce, užívaných nástrojů a materiálů, mezipředmětových vztahů a přípravy učitelů na hodiny pracovní výchovy. Poté rozebírá konkrétní textilie, jejich původ, rozdělení a techniky práce s nimi. Praktická část je rozdělena na 2 části. První část, pomocí dotazníkového šetření, mapuje znalost textilních materiálů učitelů na prvním stupni ZŠ. Rovněž se zabývá tím, které materiály v hodinách učitelé využívají, jaké techniky volí, jak často textil zařazují, jakým způsobem práci hodnotí, kde se inspirují atd. V druhé části je strukturovaně rozepsán soubor zrealizovaných i nezrealizovaných námětů pro práci s textilem pro žáky prvního stupně.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on application of textile materials in labor activities at the first grade of the primary school. It´s divided into two parts theoretical part and practical about labor activities from the perspective of organizing forms and methods, representation of labor activities in Framework educational program, hygiene and safety of activities, using tools and materials, interdisciplinary relations and preparing teachers for labor activities. Then thesis is focused on specific textile matierials, their sources, divisions and techniques of work with them. Practical part is also divided into two part. The first part evaluates textile knowledge of primary teachers. It also evaluates which materials teachers use in labor activities, which techniques use, how often use textile, how evaluates final products, where get an inspiraton. In the second part is structurally written collection of realized and unrealized ideas for textile activities with children of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prace_s_textilem_v-pracovni_vychove_na_1_stupni_ZS_Tomanova_2015.pdfPlný text práce16,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce28,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Tomanova.pdfPosudek oponenta práce459,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tomanova protokol087.pdfPrůběh obhajoby práce141,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.