Title: Analýza chyb vybraných textů ze školního prostředí, se zaměřením na morfologické fenomény
Other Titles: The analysis of mistakes in selected texts from the school environment, with a focus on morphological phenomena
Authors: Komanová, Veronika
Advisor: Šíp, Martin
Referee: Höppnerová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19831
Keywords: morfologie;chyba;klasifikace chyb;analýza chyb;příčiny chyb
Keywords in different language: morphology;error;classification of errors;error analysis;causes of errors
Abstract: Předkládaná bakalářská práce s názvem analýza chyb vybraných textů ze školního prostřední, se zaměřením na morfologické fenomény, pojednává o příčinách chyb, kterých se žáci na středních školách dopouštějí, a to v oblasti morfologie. V teoretické části je definována morfologie a její flexe a s tím související postavení morfologie ve výuce. Součástí je i vymezení pojmu "chyba" a jeho klasifikace. Praktická část se zaměřuje na detailní popis příčin chyb, seřazených dle slovních druhů. Každá analýza je doprovázena grafickým znázorněním dané problematiky a jejím shrnutím. Následuje vyhodnocení stanovených hypotéz a také reflektování celé práce a jejích poznatků. Vše doprovází grafické znázornění celkových výsledků a také ukázka dvou vypracovaných testů.
Abstract in different language: This bachelor thesis called ,,Error analysis of the selected texts from the particular secondary school, focused on morphological phenomena" deals with the causes of the errors which are made by secondary school students in German morphology. The theoretical part defines morphology and its flexion together with its position in the classes. In this part, there is also included the general definition of word error and its classification. The practical part focuses on the detailed description of the causes of the errors, sorted by word classes. Each analysis is accompanied by a graphic representation of the particular issue and its summary. It is followed by the evaluation of the hypotheses and the reflection of the whole work and its findings. Everything is accompanied by the graphic representation of the overall results and there are also attached two demonstration tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Komanova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Komanova_op.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Komanova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce262,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.