Title: Cizojazyčné elementy v reklamě
Other Titles: Foreign language elements in advertisement
Authors: Radová, Aneta
Advisor: Menclová, Hana
Referee: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19833
Keywords: reklama;jazyk reklamy;typy reklamy;cizojazyčné elementy;anglicismy
Keywords in different language: advertising;language of advertising;kinds of advertising;foreign language elements;anglicisms
Abstract: Reklama nás obklopuje téměř všude, na ulici, v novinách, časopisech, v televizi, v rádiu a v v neposlední řadě také na internetu. Hraje v našem životě stále důležitější roli, a proto se stále častěji stává předmětem jazykovědného zájmu. Tato práce sestává ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část je věnována dvěma rozsáhlým oblastem, a sice problematice reklamy a cizojazyčným elementům obecně. Nejprve je definován pojem reklama, poté je zde uveden teoretický základ reklamy (její cíl, funkce, příjemci, atd.). Práce je zaměřena také na jazykovou stránku reklamy, stylové prostředky, slovotvorbu v reklamě, atd. Předmětem praktické části této práce je analýza reklamy magazínu "Der Spiegel". Praktická část zahrnuje mimo jiné metodu analýzy jazyka reklamy a výsledky praktického výzkumu. Analýza spočívá ve vyhledávání cizojazyčných elementů ve všech typech reklamy výše zmíněného časopisu.
Abstract in different language: We're surrounded by advertisement anywhere we go: in the streets, in newspaper, journals, in the TV, radio broadcast and at last but not least on the internet. It's role in our lives is more and more signifficant and that is why it becomes subject of interest in linguistics. This bachelor's thesis concerns just the economic advertisement. The thesis consists of two main parts, theoretical and practical area. The theoretical one looks into two vast fields, namely issues of advertisement and elements of foreign languages in general. At first concept of advertisement is defined then a theoretical basement of advertisement (its purpose, receiver) is mentioned. Thesis is also dedicated to linguistic section of the advertisement, its style means, word-formation and primarily to elements of foreign languages. Subject of the practical part is an analysis of advertisements in journal "Der Spiegel". Practical part also includes method of advertisement analysis and the conclusion of the practical research. Analysis is based on searching for elements of foreign language throughout all the types of advertising in the journal mentioned above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace (Aneta Radova).pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Radova_vp.pdfPosudek vedoucího práce518,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Radova_op.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Radova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce295,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.