Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejtmánková, Pavla
dc.contributor.authorŠantín, Vlastimil
dc.contributor.refereeCvačka, Karel
dc.contributor.refereeKasárník, Milan
dc.date.accepted2012-11-01
dc.date.accessioned2015-05-11T09:16:48Z
dc.date.available2007-09-01cs
dc.date.available2015-05-11T09:16:48Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-09-01
dc.identifier36912
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/1983
dc.description.abstractTato práce se zabývá poměrně rozsáhlou problematikou větrných elektráren a jejich připojováním a provozem v rámci distribučních a přenosových soustav. Jsou zde popsány základní principy související s přeměnou energie větru na elektřinu, požadavky na kvalitu elektrické energie, chování větrných elektráren z pohledu provozu elektrizační soustavy a nepříznivé vlivy těchto zdrojů v lokálním a globálním měřítku. Dále jsou zde představeny moderní přístupy v oblasti struktury a provozu elektroenergetických soustav a kromě toho rovněž technologie akumulace elektřiny. Jedna z kapitol je následně věnována matematickému modelování systému větrné elektrárny, kdy jsou, na základě fyzikálních zákonitostí a poznatků, sestaveny matematické popisy jednotlivých částí tohoto zdroje elektrické energie a vytvořeny jejich počítačové modely v programu Simulink. Je zde představen i model celého systému větrné elektrárny s asynchronním generátorem, tedy systému s konstantními otáčkami, vytvořený složením modelů jeho jednotlivých částí v prostředí Simulinku. Nejdůležitější část se následně zabývá simulacím různých způsobů připojení tohoto zařízení k elektrické síti, jako je připojení přímé, dále pak připojení využívající externího rezistoru nebo připojení přes soft-startér, a taktéž simulacím provozu tohoto zařízení při proměnlivé rychlosti větru. Následně jsou představeny i výsledky simulací připojování a provozu farmy větrných elektráren tohoto typu a na jejich základě je provedeno i stručné zhodnocení jednotlivých vlastností, kterými se uvedený zdroj, při jednotlivých způsobech připojení a při svém provozu, vyznačuje.cs
dc.format111 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36912-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvětrná elektrárnacs
dc.subjectvětrná farmacs
dc.subjectvztlaková turbínacs
dc.subjecthnací ústrojícs
dc.subjectaerodynamická regulacecs
dc.subjectasynchronní generátorcs
dc.subjectsoft-startércs
dc.subjectexterní rezistorcs
dc.subjectelektrizační soustavacs
dc.subjectkvalita elektrické energiecs
dc.subjectnepříznivé vlivycs
dc.subjectstabilita a řízenícs
dc.subjectaktivní sítěcs
dc.subjectakumulace elektřinycs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectpřipojování a provozcs
dc.subjectSimulinkcs
dc.titleProblematika připojování velkých větrných farem do EScs
dc.title.alternativeSimulations of phenomena caused by connecting and operation of wind power plants and farmsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the relatively broad issue of wind power plants and their connecting and operation within the scope of distribution and transmission systems. Basic principles associated with the conversion of wind energy to electricity, requirements for the quality of electrical energy, the behaviour of wind power plants in term of the power system operation and unfavourable influences of these sources in local and global scale are described here. Further, modern approaches in the sphere of the structure and the operation of power systems and, in addition to this, technologies of the electricity accumulation are presented in the text of this work. One of chapters is also dedicated to the mathematical modelling of the wind power plant system, when mathematical descriptions of individual parts of this electrical energy source are built up, on the basis of physical laws, and their computer models in Simulink program are created. The model of the whole system of the wind power plant with the asynchronous generator, it means the system with constant speed, created by composition of individual parts models in Simulink environment, is also presented here. The most important part deals then with simulations of different connecting ways of this system to the electrical grid, such as the direct connection, further the connection using the external resistor or the connection via the soft starter, and also with simulations of this system operation at variable wind speed. As the next, results of connection and operation simulations of the farm of this type wind powers plants are presented and, on their basis, the brief evaluation of individual features, by which the source is characterized, for individual connecting ways and during its operation, is done.en
dc.subject.translatedwind power planten
dc.subject.translatedwind farmen
dc.subject.translatedwind turbineen
dc.subject.translateddrive trainen
dc.subject.translatedaerodynamic controlen
dc.subject.translatedasynchronous generatoren
dc.subject.translatedsoft starteren
dc.subject.translatedexternal resistoren
dc.subject.translatedpower qualityen
dc.subject.translatedstability and regulationen
dc.subject.translatedpower systemen
dc.subject.translatedundesirable influencesen
dc.subject.translatedactive gridsen
dc.subject.translatedelectricity accumulationen
dc.subject.translatedmathematical modelen
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedconnection and operationen
dc.subject.translatedSimulinken
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace - Santin.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
santin skol.pdfPosudek vedoucího práce378,75 kBAdobe PDFView/Open
santin opon.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
santin zapis.pdfPrůběh obhajoby práce790,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.