Title: Syndrom vyhoření v učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Other Titles: Burnout syndrome among teachers of practical education and training
Authors: Pekárová, Miloslava
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19867
Keywords: syndrom vyhoření;stres;prevence;sociální opora;emocionální vyčerpání;osobní uspokojení;depersonalizace
Keywords in different language: burnout syndrome;stress;prevention;social support;emotional exhaustion;personal accomplishment;depersonaliaton
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Teoretická část bakalářské práce zahrnuje informace získané studiem odborné literatury. V první kapitole se zabývá syndromem vyhoření, jeho historii a definicím. Jsou v ní také popsány příznaky a fáze syndromu vyhoření. Zbývající podkapitoly se věnují rizikovým faktorům, které vedou ke vzniku "burnoutu", a odlišení stresu od syndromu vyhoření. Praktická část je věnována výzkumnému šetření za použití metody dotazníku MBI Maslach Burnout Syndrome, který je standardizován pro měření syndromu vyhoření. Výzkum byl proveden na středních odborných školách a učilištích v Plzeňském kraji a přináší odpovědi na položené výzkumné otázky. Vyhodnocením bylo zjištěno, že respondenti trpí syndromem vyhoření nejčastěji v oblasti emocionální. Bakalářská práce na toto téma byla přínosem pro všechny školy, na kterých proběhlo výzkumné šetření a které následně byly o výsledcích informovány.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with burnout syndrome of vocational education teachers and training teachers. The theoretical part of the work includes information based on the study of professional literature. The first chapter focuses on burnout syndrome, its history and definitions. The symptoms are described as well as phases of burnout syndrome. Other subchapters pursue risk factors leading to burnout and distinguish stress from burnout syndrome. The practical part aims at a research survey using the Maslach Burnout Syndrome questionnaire (MBI) method which is standardized to measure burnout syndrome. The research was carried out in secondary vocational schools and training institutions in Pilsen Region and brings answers to the research questions. The evaluation showed that respondents most frequently suffer from burnout syndrome emotionally. The Bachelor thesis dealing with this topic was beneficial for all schools in which the research survey was conducted and consequently, they were informed about the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pekarova - BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pekarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pekarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce472,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pekarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.