Title: Životní styl adolescentů
Other Titles: Lifestyle adolescents
Authors: Štěpán, Vlastimil
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19869
Keywords: životní styl;výchova ke zdraví;zdravá strava;pohyb;vzdělání;odolnost;adolescence;rizikové faktory;drogy;agresivita;školní problémy.
Keywords in different language: lifestyle;health education;healthy diet;training;endurance;adolescence;risk factors;drugs;aggression;school problems.
Abstract: Tématem bakalářské práce je životní styl adolescentů. V teoretické části je popsán životní styl a jeho faktory směřující ke zdraví, dále rizikové faktory negativně působící na zdraví a adolescence, jako vývojové období, včetně změn a rizikového vývoje podpořené o některé výsledky výzkumů. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem životního stylu adolescentů s cílem zjistit postoje a názory členů cílové skupiny k danému tématu a skutečnému stavu, tedy, zda žijí zdravě či nikoliv.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the lifestyle of adolescents. The theoretical part describes the lifestyle and the factors leading to health, as well as risk factors negatively affect health and adolescence as a developmental period, including changes and the development of venture supported by some research results. The practical part deals with quantitative research lifestyle of adolescents in order to determine the attitudes and opinions of members of target groups on the topic and the actual state, ie, whether or not they live healthily.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Stepan.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stepan - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce434,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stepan - oponent.pdfPosudek oponenta práce533,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stepan - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce124,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.