Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSzachtová, Alena
dc.contributor.authorUrbíková, Sandra
dc.contributor.refereeKubíková, Kateřina
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:13Z-
dc.date.available2009-12-16cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:13Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-04
dc.identifier37061
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/1986
dc.description.abstractTato diplomová práce má za úkol podat svědectví o případu mobbingu na jedné střední škole v Plzeňském kraji. Konkrétně se snaží vylíčit celou situaci z pohledu kolektivu zaměstnanců a především tedy oběti, která bossingu čelila. Diplomová práce je rozčleněna do tří částí. První teoretická se věnuje základní terminologii spojené s mobbingem ? tématu agrese, agresivního chování a několika jeho formám, které se v dnešní době v souvislosti se školstvím poměrně často skloňují. Tím máme na mysli problematiku šikany, kyberšikany a především tedy mobbingu v jeho různých podobách. Praktická část pak představuje vyhodnocení dotazníkového šetření na výše zmiňované střední škole, které je rozčleněné do dvou základních oblastí. Část I se soustředí na vykreslení klimatu a vztahů na pracovišti a porovnává tyto skutečnosti na pozadí personální změny ve vedení školy. V druhé části jsou otázky pokládány konkrétněji s cílem zmapovat postoje učitelského sboru k celé této nepříjemné záležitosti. Poslední oddíl práce pak tvoří případová studie, která popisuje nastalou situaci z pohledu poškozené kantorky.cs
dc.format69 s. (16 989 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmobbingcs
dc.subjectbossingcs
dc.subjectšikanacs
dc.subjectkyberšikanacs
dc.subjectsexuální obtěžovánícs
dc.subjectagresecs
dc.titleMobbingcs
dc.title.alternativeMobbingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma thesis is to give the evidence of the case of mobbing at one high school in the region of Pilsen. Concretely, it is focused on the situation at this school from the point of view of employees, specifically, from the point of view of the victim who forced bossing from the side of director. Submitted diploma thesis is divided into three main chapters. The theoretical part is based on the basic terminology regarding mobbing ? topics such as aggression, aggressive behaviour and some of its several forms, which are nowadays, regarding the education, quite often discussed question. Furthermore, it describes the issue of bullying, cybebullying, especially than mobbing´s conditions and its different degrees and various forms. The practical part includes an evaluation of enclosed questionnaire (Attachement nr. 3) ongoing at the above mentioned high school. It is divided into two basic areas. Part I concentrated on the atmosphere and relationships at the workplace in comparison to the background of personnel changes in the school management. In the second part the questions are asked into more details with the aim to map the positions and opinions of the teachers for this whole unpleasant matter. The last section of this work contains a case study describing a given situation from the perspective of the bullied teacher.en
dc.subject.translatedmobbingen
dc.subject.translatedbossingen
dc.subject.translatedbullyingen
dc.subject.translatedcyberbullyingen
dc.subject.translatedsexual harrasmenten
dc.subject.translatedaggressionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP -Sandra Urbikova 2012.pdfPlný text práce818,28 kBAdobe PDFView/Open
Urbikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,42 kBAdobe PDFView/Open
Urbikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce332,08 kBAdobe PDFView/Open
Urbikova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce97,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.