Title: Vegetariánství a jeho vliv na zdraví člověka
Other Titles: Vegetarianism and its influence on human health
Authors: Píšová, Lenka
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Kočí, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19877
Keywords: vegetariánství;zdraví;zdravá výživa;alternativní styl stravování;životní styl;pesco-vegetariánství;lakto-ovo-vegetariánství;veganství;vitariánství
Keywords in different language: vegetarianism;health;healthy diet;alternative diet;lifestyle;pescetarianism;ovo-lacto vegetarianism;veganism;raw foodism
Abstract: Bakalářská práce pojednává o vegetariánství a jeho vlivu na zdraví člověka. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy vegetariánství, stručně charakterizuje motivace vedoucí lidi k tomuto životnímu stylu a popisuje možné postoje a postavení vegetariánů ve společnosti. Stěžejní kapitolou teoretické části je kapitola vegetariánství a zdraví, v níž jsou shrnuty nejdůležitější fakta týkající se vlivu vegetariánství a živočišných bílkovin na zdraví člověka. Praktická část porovnává výsledky z dotazníkového šetření zaměřeného na pesco-vegetariány, lakto-ovo-vegetariány, vegany a vitariány. Zjišťuje jejich postoje, názory a zkušenosti s těmito alternativními styly stravování a na základě získaných údajů odpovídá na předem stanovené výzkumné otázky.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with vegetarianism and its influence on human health. It's divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines basic terms of vegetarianism, it briefly characterizes motivations leading people to this life style and describes their possible mindsets and positions of vegetarians in society. A key chapter of the theoretical part is vegetarianism and health chapter, where are summarized the most important facts regarding the influence of vegetarianism and animal proteins on human health. The practical part compares results from survey focused on pescetarians, ovo-lacto-vegetarians, vegans and vitarians. It discovers their attitudes, opinions and experience with these alternative diets and answers to predefined investigative questions based on obtained data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pisova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce437,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pisova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce127,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.