Title: Projevy autismu v předškolním věku
Other Titles: Autistic expressions in preschool age
Authors: Danielová, Nikola
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19878
Keywords: předškolní věk;autismus;příčiny autismu;charakteristické projevy;nespecifické variabilní rysy;dětský autismus;atypický autismus;aspergerův syndrom;dětská dezintegrační porucha;rettův syndrom;vývoj autismu v předškolním věku;diagnostika autismu;předškolní péče o děti s autismem.
Keywords in different language: preschool age;autism;causes of autism;characteristic symptoms;nonspecific variable symptoms;infantile autism;atypical autism;asperger syndrome;children´s disintegration disorder;rett syndrome;developement of autism in preschool age;diagnosis of autism;preschool care for children with autism.
Abstract: Bakalářská práce se zaobírá poruchami autistického spektra v předškolním věku. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejdříve zabývá charakteristikou předškolního věku. Poté je hlavním tématem autismus a konkrétně se jedná o příčiny autismu, projevy autismu, jednotlivé poruchy autistického spektra, vývoj autismu v předškolním věku, diagnostika autismu a předškolní péče o děti s poruchou autistického spektra. Další část je přehledová studie, která se týká výzkumů o prevalenci autismu. Praktická část zahrnuje pět kazuistik. První tři kazuistiky se zaměřují na děti s autismem ze speciální mateřské školy. Zbylé dvě kazuistiky popisují děti s autismem z běžné mateřské školy.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes autistic spectrum disorders in preschool age. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part begins with the characteristics of preschool age. Then there is the main topic which is autism. It is especially about the causes of autism, autistic expressions, the individual autism spectrum disorders, the development of autism in preschool age, the diagnosis of autism and preschool care for children with autistic spectrum disorder. The next part is an overview of the study, which concerns the research on the prevalence of autism. The practical part includes five cases. The first three cases focus on children with autism from a special nursery school. The remaining two cases describe the children with autism from the common nursery school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Danielova.pdfPlný text práce651,67 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Danielova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Danielova - oponent.pdfPosudek oponenta práce272,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Danielova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce68,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.