Title: Sociálně psychologické aspekty klimatu školní třídy
Other Titles: Social psychological aspects of classroom climate
Authors: Berka, Petr
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19883
Keywords: klima školní třídy;školní třída;dotazník;sociometrie;psychologické aspekty;diagnostické metody
Keywords in different language: classroom climate;classroom;questionnaire;sociometry;psychological aspects;diagnostic methods
Abstract: Bakalářská práce pojednává o sociálně psychologických aspektech klimatu školních tříd. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje základní terminologii týkající se klimatu školní třídy. Jsou zde uvedeny základní výzkumné metody používané k diagnostice školní třídy. Praktická část vychází z části teoretické. Jsou zde popsány metody využité k výzkumu dotazník Naše třída a sociometrický test, který byl proveden ve dvou třídách v po sobě jdoucích dvou ročnících. K vyhodnocení zjištěných dat je využito popisné a statistické analýzy.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the social and psychological aspects of classroom climate. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part presents basic terminology of classroom climate. The basic research methods used to diagnose the classroom are mentioned in this part. The practical part is based on the theoretical part. Two methods used to experiment are described in this part "Our Classroom" and "Sociometry in the classroom". The experiment was conducted in two classes in two years. Descriptive and statistical analysis is used to evaluate collected data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Berka.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Berka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce540,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Berka - oponent.pdfPosudek oponenta práce366,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Berka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce113,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.