Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Michal
dc.contributor.authorFišerová, Miroslava
dc.contributor.refereeKosíková, Věra
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:21Z
dc.date.available2009-11-25cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:21Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-13
dc.identifier37070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/1988
dc.description.abstractDiplomová práce nese název Využití literárních textů jako didaktických materiálů při výuce psychologie. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní kapitole praktické části jsme blíže specifikovali pojem text a následně jeho využití v hodinách psychologie, zejména z hlediska motivace, tvořivosti, paměti, myšlení a komunikačních dovedností. V další kapitole jsme se zaměřili na výukové strategie, hlavně na metodu práce s textem a práci ve skupině. Poslední kapitola teoretické části je tvořena z ukázek literárních textů na téma emoce, konflikty a poruchy přijmu potravy. Ostatní literární texty se nacházejí v příloze. Praktickou část tvoří výsledky průzkumu realizovaného na dvou gymnáziích, kde se metodou práce s literárními texty vyučovalo. Průzkum se uskutečnil na základě dotazníkového šetření, pro které byl speciálně vytvořen dotazník zjišťující subjektivní vnímání této metody samotnými žáky. Výsledky výzkumu jsme shrnuli v závěrečné kapitole praktické části.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectliterární textycs
dc.subjectdidaktický materiálcs
dc.subjectpsychologiecs
dc.titleVyužití literárních textů jako didaktických materiálů ve výuce psychologiecs
dc.title.alternativeLiterary texts use as didaktic matters at psychology educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is entitled The Use of Literary Texts as Didactic Materials for Teaching Psychology. It is divided into theoretical and practical part. In the introductory chapter of the practical part, we further specified the concept of text and its subsequent use in lesson of Psychology, particularly in terms of motivation, creativity, memory, thinking and communication skills. In the next chapter, we focused on teaching strategies, especially the method of working with the literary texts and group work. The last chapter of this part includes examples of literary texts on the subject of emotion, conflict and eating disorders. Other literary texts are located in the Annex. The practical part consists of the results of the survey conducted at two secondary schools where the method of work with literary texts was taught. The survey was carried out based on the survey for which the questionnaire was specially designed. Our aim was to find out the subjective perception of this method by pupils themselves. The research results are summarized in the final chapter of the practical part.en
dc.subject.translatedliterary textsen
dc.subject.translateddidactic materialen
dc.subject.translatedpsychologieen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Fiserova.pdfPlný text práce805,03 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,35 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - oponent.pdfPosudek oponenta práce250,98 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce118,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.