Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíra
dc.contributor.authorBurgerová, Lucie
dc.contributor.refereeMiňhová, Jana
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:26Z-
dc.date.available2013-09-12cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:26Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-13
dc.identifier59897
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19894
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá sociálně psychologickými aspekty neuroticismu u žáků mladšího školního věku. Je členěna do tří částí: teoretické, analytické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmy osobnost, sociálně psychologické vlastnosti osobnosti, neuroticismus a děti mladšího školního věku. Analytická část uvádí několik přehledových studií, které se alespoň z části týkají tématu této práce, a východiska teoretické části. Praktická část uvádí popis sto sedmdesáti respondentů a postup výzkumu, který byl proveden ve třetích a pátých třídách základních škol. K výzkumu byly použity metody Projektivní obrázková technika a B-J.E.P.I. dotazník. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují vztahy mezi neuroticismem a sociálně psychologickými vlastnostmi, konkrétněji dominancí, přátelskostí, závislostí na sociální skupině, mírou extraverze a psychoticismu. Podle výsledků znázorněných v grafech relativních četností je možné usoudit, že existuje jistý vztah neuroticismu s každou zmíněnou vlastností.cs
dc.format101 s., XVI s. (177 385 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneuroticismuscs
dc.subjectextraverzecs
dc.subjectpsychoticismuscs
dc.subjectdominancecs
dc.subjectpřátelskostcs
dc.subjectzávislost na sociální skupiněcs
dc.titleSociálně psychologické aspekty neuroticismu u žáků mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeSocial and psychological aspects of neuroticism among primary school pupilsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the social and psychological aspects of neuroticism among primary school pupils. It is divided into three parts: theoretical, analytical and practical. The theoretical part deals with the concepts of personality and social psychological personality traits, neuroticism and younger school age. The analytical part presents several studies, which are at least partly related to the topic of this work. The practical part describes one hundred and seventy respondents and the process of research, which was carried out in the third and the fifth grades of primary schools. Projective pictorial technique and B-J.E.P.I. questionnaire were used as research methods. The aim of the research was to determine whether there are relationships between neuroticism and social and psychological characteristics, specifically dominance, friendliness, dependence on social group, the level of extraversion and psychoticism. According to the results shown in the graphs of relative frequencies, it is possible to conclude that there is a certain relationship with neuroticism of each above mentioned properties.en
dc.subject.translatedneuroticismen
dc.subject.translatedextraversionen
dc.subject.translatedpsychoticismen
dc.subject.translateddominanceen
dc.subject.translatedfriendlinessen
dc.subject.translateddependence on social groupen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lucie Burgerova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Burgerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Burgerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce392,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Burgerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce126,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.