Název: Kvalita života u populační skupiny stáří
Další názvy: Quality of life in old age
Autoři: Žižková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1990
Klíčová slova: kvalita života;význam kvality života;model měření;stárnutí;vliv stárnutí na člověka
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;importance of quality of life;model of measuring;aging;aging and its impact on human
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na kvalitu životu ve stáří. Práce samotná se skládá ze dvou částí - z části teoretické a části praktické. Teoretická část pojednává o základní problematice tohoto pojmu, vysvětluje význam kvality života a vymezuje modely měření. Zaměřuje se také na stárnutí a jeho vliv na člověka. Praktickou část tvoří výzkum získaných informací o kvalitě života ve stáří. Vzorek respondentů je tvořen dvěma skupinami. Jedná se o seniory z domů s pečovatelskou službou a o seniory z vlastních domácností. Pozornost byla věnována i rozdílnosti jednotlivých oblastí subjektivní kvality života mezi těmito skupinami. Informace byly získány za pomoci vlastního dotazníku se škálovými otázkami. Tyto otázky jsou rozděleny do pěti skupin, přičemž se každá skupina zabývá konkrétní oblastí kvality života.
Abstrakt v dalším jazyce: This Dissertation is focused on quality of life in old age. This thesis itself consists of two parts - the theoretical and practical. The theoretical part discusses the fundamental problems of the term; it explains the importance of quality of life and identifies models of measuring. It is also focused on aging and its impact on a human. The practical part includes research information gathered on quality of life in old age. The sample of respondents is composed of two groups. First, seniors living in day care homes and second, seniors living in own homes. Attention was also paid to differences of individual spheres of subjective quality of life among these groups. Information obtained through own questionnaire with scale of questions. These questions are divided into five groups, with each group deals with specific areas of quality of life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ZIZKOVA_VERONIKA.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zizkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zizkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce249,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zizkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.