Title: Neverbální komunikace
Other Titles: Nonverbal communication
Authors: Cinková, Ivona
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19904
Keywords: pedagogická komunikace;verbální komunikace;neverbální komunikace;gestikulace;mimika;proxemika;haptika;posturologie;úprava zevnějšku;výzkumné šetření;dotazník;pozorování.
Keywords in different language: pedagogical communication;verbal communication;nonverbal communication;gesticulation;facial expression;proxemics;haptics;posturology;makeover;research survey;questionnaire;observation.
Abstract: Diplomová práce je vypracována za účelem poskytnout čtenářům, především pedagogům, informace o neverbální komunikaci jako takové a především je seznámit se zjištěnými výsledky zkoumání. Praktická část je věnována tomu, jaké neverbální prostředky ve vyučovací jednotce používají čeští pedagogové středních škol, zda si je sami uvědomují a jak jejich neverbální projevy vnímají samotní žáci. Kvantitativní výzkumné šetření je dále doplněno i o kvalitativní zkoumání. Výsledky daného šetření by mohly učitelům pomoci lépe proniknout do problematiky neverbální komunikace a lépe se v ní také orientovat.
Abstract in different language: The thesis is elaborated towards provide to readers especially to educationists information of nonverbal communication and acquaint them mainly with identified results of research. Practical part of thesis is dedicated to nonverbal resources which Czech educationists are using during their lessons in secondary school and if they realize it and how students are perceiving their nonverbal expressions. The quantitative research survey is further extended by qualitative investigation. Results of this survey could help teachers to better understanding the issue of nonverbal communication and better orientated in that issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Cinkova.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cinkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce247,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cinkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce371,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cinkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce153,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.