Název: Syndrom vyhoření u učitelů
Další názvy: Burn-out syndrome by teachers
Autoři: Svobodová, Sandra
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Miňhová, Jana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19910
Klíčová slova: stres;syndrom vyhoření;osobnost;učitel;profese;prevence.
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;burnout;personality;teacher;profession;prevention.
Abstrakt: Tématem diplomové práce je syndrom vyhoření u učitelů. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pozornost zaměřena nejdříve na stres, který se syndromem vyhoření značně souvisí. Další kapitola je věnována syndromu vyhoření, konkrétně vymezení pojmu, stanovení příčin vzniku, projevům a také prevenci. Pozornost je dále zaměřena na učitele, zejména na osobnost učitele, jeho pracovní činnosti, role a očekávání. Teoretickou část završují přehledové studie, zaměřené na syndrom vyhoření, které doplňují naše dosavadní poznatky. Ve druhé části práce prakticky přistupujeme k syndromu vyhoření a ze získaných dat z dotazníkového šetření analyzujeme stav učitelů na základních a středních školách. Následuje komparace výsledků a celkové shrnutí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with burnout syndrome amongst teachers. This piece of work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part the focus is directed on stress, which is strongly related to burnout syndrome. Another chapter is devoted to burnout syndrome, specifically the definition of the term, the causes of syndrome appearance, symptoms and prevention. This work is also focused on teachers, especially on their personality, job contents, roles and expectations. The theoretical part is concluded by summarizing surveys focused on burnout syndrome. In the second part there is practical approach to burnout syndrome and from the data gained from the surveys we analyses the status of teachers in elementary and secondary schools. After that there is the comparison of the results and complete summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - SANDRA SVOBODOVA.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Svobodova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Svobodova - oponent.pdfPosudek oponenta práce383,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Svobodova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce116,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.